QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ประวัติวัดศาลาหม้อ

     วัดศาลาหม้อ เดิมตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำวัง ก่อตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 2385-2390 โดยใช้ชื่อว่า "วัดบ้านหม้อคามวาสี" หรือ "วัดบ้านหม้อแก้วกว้างท่าต๊าง" จากการค้นคว้าเอกสารโบราณที่มีอยู่ในวัดบ้านหม้อนี้เป็นหน้าคัมภีร์ใบลานต่างๆ  พบนามเจ้าอาวาสปรากฎชื่อ "ครูบาเจ้าพิมพิสาร" หรือบางเล่มปรากฎชื่อว่า"พระมหาพิมพิสารัสสะสาลาคปุตโต" ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นศิษย์ของท่านครูบาเจ้าญาณสมุทร สำนักวัดศาลาหลวงนั่นเอง ช่วงสมัยที่ครูบาเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อนั้น ท่านก็ได้ก่อสร้างอาคารเสนาสนะต่างๆ ขึ้นมาใหม่เช่น วิหารและองค์เจดีย์ แต่น่าเสียดายที่องค์เจดีย์เก่าถูกลักลอบขุดโค่นล้มลงเมื่อราวหลายร้อยปีที่ผ่านมา  เจ้าอาวาสวัดบ้านหม้อรูปที่ 2 คือครูบาเจ้าอภิวงศ์  ผู้ที่มีความรู้แตกฉานมากมายทั้งในทางโลกและทางธรรม แต่ทางเราไม่พอทราบประวัติของท่านมากนักจึงขออภัยทุกท่านที่อ่านด้วย เจ้าอาวาสวัดบ้านหม้อรูปต่อมาคือ ครูบาคันธะวัง (ครูบาจั๋นคำ คนฺธวํโส) ช่วงครูบาจั๋นคำเป็นช่วงสำคัญมากเพราะมีเหตุต้องย้ายวัดเนื่องจากวัดบ้านหม้อเดิมนั้นได้ถูกกระแสน้ำวังเชี่ยวพัดพาอย่างแรงทำให้วัดจมลงไปใต้น้ำ ครูบาจึงต้องสั่งย้ายมาสร้างวัดใหม่ ณ ที่ปัจจุบัน ห่างจากแม่น้ำวังประมาณ 400  เมตรซึ่งมีหลักฐานการตั้งวัดศาลาหม้อใหม่ตามจารึกในแผ่นไม้เก่าความว่า "ตั้งวัด...ปีเถาะเดือนสี่เหนือ ขึ้น 7 ค่ำ จ.ศ. 1291  พ.ศ. 2469  สร้างวิหาร พ.ศ. 2478  สร้างพระเจ้า(พระประธานในวิหาร) พ.ศ. 2484  หมายมีครูบากันธวังเป๋นเก๊าพร้อมด้วยศิษย์ทุกองค์ หนปายนอกหมายมีพ่อหนานต๋า พร้อมด้วยเฒ่าแก่ทุกคนพากั๋นคิดสร้าง....นิพานํ ปรมํ สุขํ.." ครูบาจั๋นคำมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2487 ชาวบ้านได้ร่วมกันส่งสการครูบาในเดือนเกี๋ยง (หลังออกพรรษา) ปีนั้นเอง ต่อมาก็ได้นิมนต์พระเสาร์ (ตุ๊เจ้าเสาร์) มาอยู่รักษาการอยู่ไม่นานก็ย้ายไปที่อื่น ช่วงนั้นเองก็มีพระบุญมีได้มาจำพรรษาโดยมีบันทึกเขียนไว้ว่า "ข้าพเจ้าพระบุญมี มาอยู่วัดศาลาหม้อเมื่อเดือนยี่พร่ำว่าได้วันพุธปี 2495"  หลังจากนั้นพระบุญมีอยู่ได้ 2-3 พรรษาก็ลาไปวัดอื่น ต่อมาชาวบ้านก็ได้กราบอาราธนานิมนต์ตุ๊เจ้าจัยหรือท่านพระอธิการศรีชัย ญาณวโร จากวัดศาลาบัวบกมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อเป็นการถาวร พระอธิการศรีชัยได้รับตราตั้งเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ 2509  ตั้งแต่มาอยู่จำพรรษาก็ได้เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศาลาหม้อให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ท่านได้สร้างกุฏิโดยใช้ชื่อว่า"กุฏิญาณวรสามัคคี" สร้างโรงครัว วิหารและศาลาการเปรียญเพิ่มเติม ซึ่งขณะที่สร้างวิหารยังไม่ทันเสร็จ ท่านก็ได้มรณภาพลงเสียก่อน จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อรูปใหม่คือท่านพระครูวิสิฐพัฒนวิมล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อเมื่อปี พ.ศ. 2535 มาจนถึงปัจจุบัน

     วัดศาลาหม้อ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 142/1 หมู่ที่ 7 บ้านศาลาหม้อ เขตของตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ฐานะวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ตั้งวัดมีจำนวน 2 ไร่ 38 ตารางวา  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2537 และเมื่อปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมานี้ได้พบหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่ชาวบ้านได้พบเจอซึ่งทางวัดจึงแน่ใจว่าจะต้องเป็นสิ่งหลงเหลือของวัดศาลาหม้อเก่าแน่นอน ด้วยเหตุฉะนี้เป็นแรงศรัทธาที่ทำให้มีการสร้างองค์พระธาตุเจดีย์เพื่อจักได้นำพระบรมสารีริกธาตุและแก้วต่างๆ ที่ได้มาจากการค้นพบจากวัดร้างริมวัง ไปบรรจุไว้เป็นอนุสรณ์ศรัทธาต่อไป ซึ่งท่านเจ้าอาวาสได้จัดให้มีงานประเพณีประจำปีคืองานสรงน้ำพระธาตุขึ้นทุกปี ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือของทุกปี 

รูปที่

นามเจ้าอาวาส

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

พระครูบาเจ้าพิมพิสาร

พ.ศ.๒๓๙๘ - ๒๔๓๑

พระครูบาอภิวงศ์  อภิวํโส

พ.ศ.๒๔๓๓ - ๒๔๕๒

พระอธิการจันทร์คำ  คนฺธวํโส

พ.ศ.๒๔๕๒ - ๒๔๘๗

พระเสาร์  โสภณธมฺโม

พ.ศ.๒๔๘๗๒๔๙๒

พระบุญมี  ปุญฺญสีโล

พ.ศ.๒๔๙๕ ๒๔๙๗

พระอธิการศรีชัย  ญาณวโร

พ.ศ.๒๕๐๙ ๒๕๓๑

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์)

พ.ศ.๒๕๓๕ ปัจจุบัน