QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ระเบียนสมาชิกฌาปนกิจ

รายนามสมาชิกบ้านศาลาหม้อที่เสียชีวิตแต่ละรอบปี

รายชื่อผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๗

ปี  ๒๕๕๗

ที่

ชื่อผู้เสียชีวิต

อายุ

วันที่เสียชีวิต

วันฌาปนกิจ

 นายอินปั๋น  จะวะนะ

๗๔

๒๓ กุมภาพันธ์

๒ มีนาคม

 นายเมฆ  อัยกา

๗๐

๓๑ มีนาคม

๖ เมษายน

 นางสาวก๋วน  ปอนแก้ว

๖๓

๒๑ กรกฎาคม

๒๕ กรกฎาคม

 นางป้อง  มาลา

๗๓

๑๗ สิงหาคม

๒๑ สิงหาคม

 นายปุ๊ด  ปอนแก้ว

๙๓

๑ ตุลาคม

๖ ตุลาคม

 นายดี  สุจิตร์

๘๐

๗ ตุลาคม

๑๒ ตุลาคม

 นางแสงหล้า  วงศ์ทา

๕๖

๗ พฤศจิกายน

๑๓ พฤศจิกายน

รายชื่อผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๘

ปี  ๒๕๕๘

ที่

ชื่อผู้เสียชีวิต

อายุ

วันที่เสียชีวิต

วันฌาปนกิจ

 นางจันทร์คำ  ดวงใย

๖๕

๒๗ กุมภาพันธ์

๘ มีนาคม

 นายจรัญ  สมรูป

๖๖

๔ เมษายน

๙ เมษายน

 นางฟอง  กันวี

๘๕

๑๘ เมษายน

๒๓ เมษายน

 นายส่ง  ทำทอง

๖๗

๑๑ กรกฎาคม

๑๗ กรกฎาคม

 นางนวล  วงศ์ละกา

๗๕

๒๒ สิงหาคม

๓๐ สิงหาคม

 นางมา  ทำทอง

๘๘

๒๑ ตุลาคม

๒๙ ตุลาคม

รายชื่อผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๕๙

ปี  ๒๕๕๙

ที่

ชื่อผู้เสียชีวิต

อายุ

วันที่เสียชีวิต

วันฌาปนกิจ

 นายสร้าง  ไชยวงศ์

๗๙

๕ เมษายน

๑๐ เมษายน

 นางบุญนาค  อัยกา

๕๙

๔ พฤษภาคม

๙ พฤษภาคม

 นายโชคทวี  สายปิน

๓๓

๑๑ มิถุนายน

๑๖ มิถุนายน

 นายบุญส่ง  สุภาการ

๕๖

๒๒ สิงหาคม

๒๘ สิงหาคม

รายชื่อผู้เสียชีวิตในปี ๒๕๖๐

ปี  ๒๕๖๐

ที่

ชื่อผู้เสียชีวิต

อายุ

วันที่เสียชีวิต

วันฌาปนกิจ

 นายเต้า  ทันละกา

๖๗

๑๕ กุมภาพันธ์

๒๓ กุมภาพันธ์

 นายเอนก  ดวงประภา

๖๑

๑๔ พฤษภาคม

๒๒ พฤษภาคม

 นางศรี  สุริยา

๗๕

๒๘ พฤษภาคม

๑ มิถุนายน

 นางสุข ปวงคำ

๙๓

๖ กรกฎาคม

๑๖ กรกฎาคม

 นายปัน ประแกกัน

๘๓

๘ พฤศจิกายน

๑๓ พฤศจิกายน