QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ระเบียนข้อมูลสำนักงาน
ระเบียนเจ้าอาวาส

วัด

เจ้าอาวาส

ตำแหน่ง

ที่ตั้ง

ศาลาดงลาน

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

เจ้าคณะอำเภอ

หมู่ ๑ ต.ศาลา

ศาลาหลวง

พระครูนิวิฐวรธรรม

เจ้าอาวาส

หมู่ ๖ ต.ศาลา

ศาลาหม้อ

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

เจ้าคณะตำบล

หมู่ ๗ ต.ท่าผา

ศาลาไชย

พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์

เจ้าอาวาส

หมู่ ๒ ต.ศาลา

ศาลาเม็ง

พระอธิการสะอาด  สุทฺธิญาโณ

เจ้าอาวาส

หมู่ ๙ ต.ท่าผา

ศาลาบัวบก

พระอธิการสุชาติ  ฐิตปุญฺโญ

เจ้าอาวาส

หมู่ ๘ ต.ท่าผา

จำนวนพระภิกษุสามเณร

จำนวนบุคลากร

ที่

วัด

พระภิกษุ

สามเณร

แม่ชี

ศิษย์วัด

ศาลาดงลาน

-

-

-

ศาลาหลวง

-

-

ศาลาหม้อ

-

-

ศาลาไชย

-

-

ศาลาเม็ง

-

-

-

ศาลาบัวบก

-

-

รวมทั้งสิ้น

๑๘

๑๒

-

-

รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรทั้งสิ้น  ๓๐  รูป


วัดศาลาดงลาน

วัดศาลาดงลาน

รูปที่

นาม

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

ภทฺทสิริ

ปันศรี

๕๖

๓๕

พระกมล

กตปุญฺโญ

พรมวิชัย

๒๓

พระพีรกานต์

ฐิตวายาโม

รู้เพียร

๒๒

วัดศาลาหลวง

วัดศาลาหลวง

รูปที่

นาม

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

พระครูนิวิฐวรธรรม

วรธมฺโม

กาใจ

๘๕

๖๔

พระไพรัตช

กวิวํโส

ว่องสุรี

๕๙

๑๖

พระสิทธิศักดิ์

ธมฺมทีโป

วานิชานนท์

๔๑

๑๒

พระประยุทธ์

กิตฺติมงฺคโล

ตั๋นเต๋

๕๔

๑๒

พระมานิต

มานิโต

แปงสี

๔๘

๑๐

พระขจรศักดิ์

เตชธโร

ชัยจิตร์

๖๓

วัดศาลาหม้อ

วัดศาลาหม้อ

รูปที่

นาม

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

อิทฺธิญาโณ

ตาต๊ะ

๕๒

๓๒

พระครูสุมนภัทรานุกูล

สุภทฺโท

กันวี

๔๗

๒๗

พระสมเดช

เตชปญฺโญ

อินทะปัญโญ

๕๘

พระมหาชัย

ฐานุตฺตโร

กิตติรส

๒๗

วัดศาลาไชย

วัดศาลาไชย

รูปที่

นาม

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์

อภิวฑฺฒโน

ขันธิมา

๔๐

๑๙

พระยอดยิ่ง

สุภทฺโท

ถนอมจิตต์

๕๓

๑๙

พระสมุห์ภานุพงษ์

วิสุทฺธิสาโร

อินทร์สมใจ

๓๒

วัดศาลาเม็ง

วัดศาลาเม็ง

รูปที่

นาม

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

พระอธิการสะอาด

สุทฺธิญาโณ

วงศ์ปันติ

๔๓

๒๒

วัดศาลาบัวบก

วัดศาลาบัวบก

รูปที่

นาม

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พรรษา

พระอธิการสุชาติ

ฐิตปุญฺโญ

น้อยพุฒิ

๔๘

( ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 )