ประวัติวัดศาลาไชย

ประวัติวัดศาลาไชย

   วัดศาลาไชย  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๗  หมู่ที่  ๒  ตำบลศาลา  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง เดิมชื่อ"วัดศาลาท่าไม้ศรี เพราะมีต้นศรีหรือต้นโพธิ์หลายต้นตั้งตระหง่านอยู่กลางหมู่บ้าน  ที่ดินของวัดมีเนื้อที่จำนวน  ๑ ไร่  ๒ งาน  ๓๗  ตารางวา ในอดีตบริเวณที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งพลับพลาชัยของเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์  อดีตเจ้าผู้ครองนครลำปางในสมัยนั้น พร้อมทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือผู้ติดตามและเหล่าเสนาอามาตย์ข้าราชการพลเรือน ได้เดินทางโดยขบวนช้างม้าเพื่อไปนมัสการพระธาตุเจ้าลำปางหลวง พอมาถึงต้นโพธิ์ใหญ่จำนวน ๙ ต้นจึงได้พักผ่อนเสวยพระกระยาหารและชำระพระองค์ที่บริเวณท่าน้ำซึ่งชาวบ้านเรียกว่า"ท่าวังภิรมย์ หรือ ท่าไม้ศรี และต่อมาชาวบ้านได้ขุดค้นพบหม้อ ไห ช้อนโบราณเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งขุดพบบันไดลงสรงน้ำที่ทำด้วยหินแร่ ซึ่งเป็นบันไดขึ้นหลังช้าง ข้ามฝั่งแม่น้ำวังไปยังหมู่บ้านท่าช้าง และเสด็จไปนมัสการพระธาตุลำปางหลวงอีกประมาณ  ๑ กิโลเมตร  เสนาสนะวัดศาลาไชยประกอบด้วย  โบสถ์ ,กุฏิ ,ศาลาการเปรียญ ,ศาลาบาตร ,โรงครัว ,หอฉัน ,หอระฆัง+โรงกลอง  เป็นต้น  นอกจากนั้นท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันยังจัดตั้งโครงการธรรมะกางจ้อง(ธรรมะกลางร่ม) เป็นโครงการสื่อธรรมนำความรู้สู่ชุมชนและวัดศาลาไชยยังเป็นสถานที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.) อีกด้วย มีหน่วยงานสงเคราะห์พุทธมามกะและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในวัดเพื่อรองรับเหตุต่างๆ เป็นต้น...

***เจ้าอาวาสวัดศาลาไชยเท่าที่ทราบนามได้แก่

๑.พระพิมพิสารัสสะ

๒.พระครูวิจิตรคันธสาร  อดีตเจ้าคณะตำบลศาลา

๓.พระครูอภิวัฒนนิรันดร์  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย