ประวัติวัดศาลาเม็ง

ประวัติวัดศาลาเม็ง

   วัดศาลาเม็ง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ที่ดินของวัดมีเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา กว้าง ๑๑ เมตรยาว ๒๐ เมตร ที่ธรณีสงฆ์อีกจำนวน ๑ แปลงมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ที่ตั้งสมัยก่อนเป็นป่าไม้ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก ต่อมาชาวบ้านศาลาหลวงได้ข้ามน้ำวังมาถางป่าแห่งนี้เป็นที่ทำกินลงหลักปักฐานปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัย ในสถานที่นี้มีหนองน้ำใหญ่อยู่ ๑ แห่งชาวบ้านได้สร้างศาลาพักร้อนไว้ริมหนองน้ำเพื่อเป็นที่พักริมทางสำหรับคนที่เดินผ่านมา สมัยก่อนชาวมอญหรือเม็งมักเดินทางมาค้าขายและมาพักที่ศาลานี้ประจำชาวบ้านจึงเรียกว่าศาลาเม็งต่อมาก็ตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านและได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดศาลาหลวงมาอยู่จำพรรษาที่วัดรูปหนึ่งมีฉายาว่าพระคุณเจ้าวังกาวีเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้แยกจากวัดศาลาหลวงมาอยู่วัดศาลาเม็งเมื่อเดือน ๖ ปีเล้า (ระกา) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๒๘.....

ลำดับเจ้าอาวาสวัดศาลาเม็ง

๑. พระคุณเจ้ากาวี    ๒๔๒๘-๒๔๓๖

๒. พระครูบาเจ้าพิมพิสาร     ๒๔๓๗-๒๔๕๘

๓. พระยารังสี     ๒๔๕๙-๒๔๘๐

๔. พระโสภณเถระ     ๒๔๘๑-๒๔๙๐

๕. พระเกสโล     ๒๔๙๑

๖. พระแสน  ทักทอน    ๒๔๙๒

๗. พระจันตา     ๒๔๙๓-๒๔๙๕

๘. พระไร  เนาว์แก้ว     ๒๔๙๖-๒๔๙๘

๙.  พระก๋องแก้ว  สอนคำ     ๒๔๙๙

๑๐. พระเรือง  แปงสนิท     ๒๕๐๐-๒๕๐๑

๑๑. พระประเสริฐ  ทิพย์มูล     ๒๕๐๒-๒๕๐๗

๑๒. พระเจริญ   ดวงใย     ๒๕๐๘-๒๕๐๙

๑๓. พระต๋า     ๒๕๑๐

๑๔. พระอธิการนิพนธ์  ถาวโร     ๒๕๑๑-๒๕๑๗

๑๕. พระอธิการบุญพร้อม  บุญมี     ๒๕๑๘-๒๕๒๖

๑๖. พระอธิการไพโรจน์  โชติโก     ๒๕๒๗-๒๕๓๔

๑๗. พระสุพจน์  สุภาจาโร      ๒๕๓๕

๑๘. พระจรูญ  อินฺทวํโส     ๒๕๓๖

๑๙. พระครูอดุลธรรมโกวิท(ณรงศักดิ์  ธมฺมวโร) ๒๕๓๗-๒๕๕๐

๒๐. พระอธิการสะอาด  สุทฺธิญาโณ     ๒๕๕๑-ปัจจุบัน

พระอธิการสะอาด สุทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดศาลาเม็ง