ประวัติวัดศาลาบัวบก

ประวัติวัดศาลาบัวบก

     วัดศาลาบัวบก สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ โดยมีผู้นำสร้างคือ พระครูบาเจ้าพิมพิสารและท่านดำรงเจ้าอาวาสถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ก็มรณภาพต่อจากนั้นมาก็มีพระอธิการแสน ธมฺมลงฺกาโร เป็นเจ้าอาวาส เดิมชื่อว่าวัดศาลาดอกบัวแต่ก่อนมีดอกบัวผุดขึ้นอยู่บนบกก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดศาลาบัวบก” วัดนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔ ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ประวัติการย้ายถิ่นฐานมาตั้งวัดยังไม่ทราบแน่ชัด หลังจากที่หลวงพ่อแสน ธมฺมลงฺกาโร มรณภาพลงไปก็เหลือสามเณรดูแลวัดอยู่รูปเดียวไม่นานก็ลาสิกขา ชาวบ้านศาลาบัวบกจึงได้ไปกราบอาราธนานิมนต์พระมนัส สุภทฺโท จากวัดศาลาหม้อมาอยู่จำพรรษาที่วัดศาลาบัวบกอยู่รักษาการได้ ๑ พรรษาก็ลากลับวัดศาลาหม้อดังเดิม ต่อมาพระอธิการอนุชิต นาถสีโล (หนานเฉลิม  เขียนทะการ) ได้บวชจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาสอยู่ราว ๕-๖ พรรษาแล้วก็ลาสิกขาออกไป (ปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว) หลังจากนั้นพระโอ๋(นามสมมุติ) มารักษาการ ๑ ปีก็ย้ายไปอยู่วัดในตัวเมืองลำปาง พระอธิการนรินทร์ได้เข้ามาบวชที่วัดศาลาบัวบกเมื่อปี  ๒๕๔๗  และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปี ๒๕๕๖ ได้จำนวน ๕ พรรษาก็ลาสิกขาออกไปและปัจจุบันชาวบ้านได้ไปกราบนิมนต์พระสุชาติ ฐิตปุญฺโญ จากวัดนาแขม อ.แม่เมาะ มารักษาการอยู่และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน

พระอธิการสุชาติ  ฐิตปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศาลาบัวบก