QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
การปกครองคณะสงฆ์

ทำเนียบการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ที่

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา

ศาลาดงลาน

เลขานุการ :    พระปลัดเกียรติชัย  อิสฺสรธมฺโม     วัดนาแก้วตะวันตก

พระครูพิธานนพกิจ

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา

พระธาตุลำปางหลวง

เลขานุการ :    พระสมศักดิ์  สิริปุญฺโญ     วัดพระธาตุลำปางหลวง

พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา

พระธาตุลำปางหลวง

เลขานุการ :    -ว่าง-

พระครูวีรธรรมพิลาศ

เจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต ๑

บ้านใหม่

เลขานุการ :    พระครูโสภณพัฒนานุวัตร     วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

พระครูโสภิตกิตติวงศ์

เจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต ๒

ม่อนศรีบุญโยง

เลขานุการ :    พระวชินภรวงศ์  ธีรทสฺสี     วัดไร่อ้อย

พระครูอาทรพัฒนวิกรม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา

นาโป่งหาญ

เลขานุการ :    พระบุญเกิด  ปภาโส     วัดโป่งร้อน

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

เจ้าคณะตำบลศาลา

ศาลาหม้อ

เลขานุการ :    พระมหาชัย  ฐานุตฺตโร     วัดศาลาหม้อ

พระใบฎีกาจรัส  อคฺควโร

เจ้าคณะตำบลลำปางหลวง ๑

พระธาตุลำปางหลวง

เลขานุการ :    -ว่าง-

เจ้าอธิการกิตติพันธ์  กิตฺติพโล

เจ้าคณะตำบลลำปางหลวง ๒

วัดม้าเหนือ

เลขานุการ :    พระมหากัมปนาท  ภทรวโร     วัดม้าเหนือ

๑๐

พระครูวีรทัศนานุรักษ์

เจ้าคณะตำบลนาแก้วเขต ๑

สองแควใต้

เลขานุการ :    พระวีนัส  นรธิโป     วัดป่าแข

๑๑

พระครูสุจิณศาสนกิจ

เจ้าคณะตำบลนาแก้วเขต ๒

จอมปิงลุ่ม

เลขานุการ :    พระวิษณุ  วรธมฺโม     วัดจอมปิงลุ่ม

๑๒

พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ

เจ้าคณะตำบลนาแส่ง

แม่ไฮ

เลขานุการ :    -ว่าง-

๑๓

พระครูประทีปศาสนกิจ

เจ้าคณะตำบลวังพร้าว

สบจาง

เลขานุการ :    พระคมสันต์  สุทฺธจิตฺโต     วัดวังพร้าว

๑๔

พระครูสุนทรเสลคุณ

เจ้าคณะตำบลไหล่หิน

ไหล่หินหลวง

เลขานุการ :    พระนพดล  รตนวณฺโณ     ที่พักสงฆ์ม่อนนาบัว


ข้อมูลวันที่  10 ธันวาคม 2560