QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ทำเนียบเจ้าอาวาส
คณะสงฆ์ตำบลเกาะคาเขต ๑

ตำบลเกาะคาเขต ๑ 

 วัดท่าผา

 พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร  ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)  

 วัดบ้านใหม่

 พระครูวีรธรรมพิลาศ (ฟอง  มหาวีโร)  

 วัดนางแตน

 (ว่าง)

 วัดพระธาตุดอยน้อย

 พระครูบรรพตวรานุศาสน์ (ชรัด  อริโย)

 วัดเกาะคา

 พระอนันต์  ญาณธโร  รก.

 วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

 พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์  ฐิตสาโร) 

 วัดสบปุง

 พระอธิการประพันธ์  ญาณธโร

 วัดไร่อ้อย

 พระวชินภรวงศ์  ธีรทสฺสี  รก.

คณะสงฆ์ตำบลเกาะคาเขต ๒

ตำบลเกาะคาเขต ๒

 วัดม่อนศรีบุญโยง

 พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์  สิริวณฺโณ)  

 วัดน้ำล้อม

 พระอธิการสุทิน  พลญาโณ

 วัดศิลา

 พระนิติพงษ์  สมาจาโร  รก.

 วัดหนองหล่าย

 พระอธิการสิทธิชัย  ฐิตวีโร

 วัดสันทุ่งแฮ่ม

 พระครูสังฆรักษ์เกียรติพงษ์  อธิปญฺโญ

 วัดม่วงน้อย

 พระอธิการสุทันต์  มหาปญฺโญ

 สำนักสงฆ์แม่ฮาม

 พระสุรชัย ขนฺติธโร  รก.

คณะสงฆ์ตำบลนาแก้วเขต ๑

ตำบลนาแก้วเขต ๑

 วัดนาแก้วตะวันตก

 พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย  ถาวโร)

 วัดสองแควเหนือ

 พระครูสาทรนวการ (ศรีรัตน์  ทนฺตจิตฺโต)

 วัดสองแควใต้

 พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม  วิสารโท)

 วัดสองแควสันติสุข

 พระอธิการสมพักตร์  ธมฺมโชโต

 วัดป่าแข

 พระอธิการบุญช่วย  ขนฺติธโร

 วัดพระธาตุจอมปิง

 พระครูปลัดประหยัด  วรญาโณ

คณะสงฆ์ตำบลนาแก้วเขต ๒

ตำบลนาแก้วเขต ๒

 วัดจอมปิงลุ่ม

 พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ  ปภสฺสโร)  

 วัดหาดปู่ด้าย

 พระครูประโชติชยาภิรักษ์ (ศรชัย  กตทีโป)

 วัดศรีดอนมูล

 พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์ (อินคำ  อินฺทวํโส)

 วัดนากิ๋มเหนือ

 พระอธิการศรีนวล  วรธมฺโม

 วัดสบต๋ำ

 พระพงษ์ศักดิ์  ปิยสีโล  รก.

คณะสงฆ์ตำบลนาแส่ง

ตำบลนาแส่ง

 วัดแม่ไฮ

 พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร  ตุฏฺฐจิตฺโต)

 วัดนาแส่ง

 พระอธิการปรีชา  ติกฺขญาโณ

 วัดนากิ๋มใต้

 พระครูปุณณยติการ (สมบูรณ์  อิสิญาโณ)

 วัดนาแก้วตะวันออก

 พระครูขันติบุรพรัตน์ (สมพงษ์  ขนฺติพโล)

 วัดสุวรรณาราม

 พระอธิการศักรินทร์  มหาชโย

 วัดม่อนเจดีย์ไชย

 พระอธิการเท้ง  ถาวรธมฺโม

คณะสงฆ์ตำบลลำปางหลวงเขต ๑

ตำบลลำปางหลวงเขต ๑

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูพิธานนพกิจ (นิยม  ฐานทตฺโต ป.ธ.๓)  

 วัดสบตาล

 พระครูพิศาลธรรมทิน (สนั่น  สุรินฺโท)  

 วัดท่าช้าง

 (ว่าง)

 วัดนาเวียง

 พระอธิการจำรัส  กตปุญฺโญ

 วัดป่าเหียง 

 (ว่าง)

คณะสงฆ์ตำบลลำปางหลวงเขต ๒

ตำบลลำปางหลวงเขต ๒

 วัดม้าเหนือ

 พระครูปลัดกิตติพันธ์  กิตฺติพโล  

 วัดนางเหลียว

 พระมหามีนา  ถาวโร  ป.ธ.๓

 วัดม้าใต้

 พระอธิการส่ง  โชติปญฺโญ

 วัดจู้ดใต้

 พระอธิการสมพงษ์  กลยาโณ

 วัดไชยาทุ่งล้อม

 พระมหากัมปนาท  ภทรวโร  รก.

คณะสงฆ์ตำบลวังพร้าว

ตำบลวังพร้าว

 วัดสบจาง

 พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ  ทีปกโร)  

 วัดบ้านผึ้งนาเกลือ

 พระอธิการสุทิน  อภินนฺโท

 วัดบ้านสาด

 พระครูมนูญสาธุกิจ (สุทิน  จิตฺตทนฺโต)

 วัดแม่หลง

 (ว่าง)

 วัดวังพร้าว

 พระครูสุมนบุญวัฒน์ (จรูญ  กุสลจิตฺโต) 

 วัดอารัญญิการาม

 พระอธิการศิริพงษ์  สิริจนฺโท

 วัดหนองแหวน

 พระอธิการตั๋น  ธมฺมธโร

คณะสงฆ์ตำบลศาลา

ตำบลศาลา

 วัดศาลาดงลาน

 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์  ภทฺทสิริ ป.ธ.๔)

 วัดศาลาหม้อ

 พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์  อิทฺธิญาโณ)

 วัดศาลาหลวง

 พระครูนิวิฐวรธรรม (บุญส่ง  วรธมฺโม) 

 วัดศาลาไชย

 พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (นิรันดร์  อภิวฑฺฒโน)

 วัดศาลาเม็ง

 พระอธิการสะอาด  สุทฺธิญาโณ

 วัดศาลาบัวบก

 พระอธิการสุชาติ  ฐิตปุญฺโญ

คณะสงฆ์ตำบลใหม่พัฒนา

ตำบลใหม่พัฒนา

 วัดนาโป่งหาญ

 พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล  วิสารโท)  

 วัดแม่ปุ้มหลวง

 พระอธิการธนานพ สิทฺธิวํโส

 วัดบุญวาทย์นิมิต

 พระอธิการสุพัฒน์  สุวฑฺฒโน

 วัดโป่งร้อน

 พระครูโฆสิตจันทสุนทร (สนั่น  สิริจนฺโท)

 วัดต้นผึ้ง

 พระอธิการสรธร  กตทีโป

คณะสงฆ์ตำบลไหล่หิน

ตำบลไหล่หิน

 วัดอัมพวนาราม

 พระครูอัมพวันวิจิตร (ณรงค์  สิริธมฺโม)

 วัดไหล่หินหลวง

 พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง  อนามโย) 

 วัดแม่ฮวก

 พระอธิการสำรวย  ฐิตธมฺโม

 วัดมะกอก

 พระอธิการนพกรณ์  อภิปุญฺโญ 

 วัดเข้าซ้อน

 พระอธิการประหยัด  ติกฺขญาโณ

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 มกราคม 2561