ทำเนียบเจ้าคณะตำบล

ทำเนียบเจ้าคณะตำบล คณะสงฆ์อำเภอเกาะคา

 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

 เจ้าคณะอำเภอเกาะคา

 วัดศาลาดงลาน

 พระครูพิธานนพกิจ

 รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์

 รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูวีรธรรมพิลาศ

 เจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต ๑

 วัดบ้านใหม่

 พระครูโสภิตกิตติวงศ์

 เจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต ๒

 วัดม่อนศรีบุญโยง

 พระใบฎีกาจรัส อคฺควโร

 เจ้าคณะตำบลลำปางหลวงเขต ๑

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูปลัดกิตติพันธ์ กิตฺติพโล

 เจ้าคณะตำบลลำปางหลวงเขต ๒

 วัดม้าเหนือ

 พระครูวีรทัศนานุรักษ์

 เจ้าคณะตำบลนาแก้วเขต ๑

 วัดสองแควใต้

 พระครูสุจิณศาสนกิจ

 เจ้าคณะตำบลนาแก้วเขต ๒

 วัดจอมปิงลุ่ม

 พระครูสุนทรเสลคุณ

 เจ้าคณะตำบลไหล่หิน

 วัดไหล่หินหลวง

 พระครูอาทรพัฒนวิกรม

 เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา

 วัดนาโป่งหาญ

 พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

 เจ้าคณะตำบลศาลา

 วัดศาลาหม้อ

๑๐

 พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ

 เจ้าคณะตำบลนาแส่ง

 วัดแม่ไฮ

๑๑

 พระครูประทีปศาสนกิจ

 เจ้าคณะตำบลวังพร้าว

 วัดสบจาง

ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐