QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร

ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์อำเภอเกาะคา

ฝ่ายมหานิกาย

 พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร ภทฺทสีโล)

 วัดท่าผา

 พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)

 วัดนาแก้วตะวันตก

 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ)

 วัดศาลาดงลาน

 พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ฐานทตฺโต)

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูนิวิฐวรธรรม (บุญส่ง วรธมฺโม)

 วัดศาลาหลวง

 พระครูสาทรนวการ (ศรีรัตน์ ทนฺตจิตฺโต)

 วัดสองแควเหนือ

 พระครูวีรธรรมพิลาส (ฟอง มหาวีโร)

 วัดบ้านใหม่

 พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ ปภสฺสโร)

 วัดจอมปิงลุ่ม

 พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต)

 วัดแม่ไฮ

๑๐

 พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์ ฐิตสาโร)

 วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

๑๑

 พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)

 วัดนาโป่งหาญ

๑๒

 พระครูพิศาลธรรมทิน (สนั่น สุรินฺโท)

 วัดสบตาล

๑๓

 พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)

 วัดศาลาหม้อ

๑๔

 พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ ทีปกโร)

 วัดสบจาง

๑๕

 พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์ สิริวณฺโณ)

 วัดม่อนศรีบุญโยง

๑๖

 พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย)

 วัดไหล่หินหลวง

๑๗

 พระครูขันติบุรพรัตน์ (สมพงษ์ ขนฺติพโล)

 วัดนาแก้วตะวันออก

๑๘

 พระครูสุมนบุญวัฒน์ (จรูญ กุสลจิตฺโต)

 วัดวังพร้าว

๑๙

 พระครูประโชติชยาภิรักษ์ (ศรชัย กตทีโป)

 วัดหาดปู่ด้าย

๒๐

 พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม วิสารโท)

 วัดสองแควใต้

๒๑

 พระครูอัมพวันวิจิตร (ณรงค์ สิริธมฺโม)

 วัดอัมพวนาราม

๒๒

 พระครูสุนทรเสลคุณ (ชัยพร อตฺตสาโร)

 วัดไหล่หินหลวง

๒๓

 พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน)

 วัดศาลาไชย

๒๔

 พระครูปุณณยติการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ)

 วัดนากิ๋มใต้

๒๕

 พระครูบรรพตวรานุศาสน์ (ชรัด อริโย)

 วัดพระธาตุดอยน้อย

๒๖

 พระครูมนูญสาธุกิจ (สุทิน ทนฺตจิตฺโต)

 วัดบ้านสาด

๒๗

 พระครูโฆสิตจันทสุนทร (สนั่น สิริจนฺโท)

 วัดโป่งร้อน

๒๘

 พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์ (อินคำ อินฺทวํโส)

 วัดศรีดอนมูน

๒๙

 พระครูโสภณพัฒนานุวัตร (เจษฎา โอภาโส)

 วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

๓๐

พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (มานพ กนฺตธมฺโม)

วัดพระธาตุลำปางหลวง

๓๑

พระครูสุมนภัทรานุกูล (มนัส สุภทฺโท)

วัดศาลาหม้อ

ฝ่ายธรรมยุต

๓๒

 พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)

 วัดสันตินิคม

๓๓

 พระครูวิมลคณานุรักษ์ (สวัสดิ์ อุปสโม)

 วัดทุ่งขาม

๓๔

 พระครูประโชติธรรมสิริ (รุ่งเรือง สิริธมฺโม)

 วัดสันติสุข

ทำเนียบชั้นสมณศักดิ์พระครูฯ แต่ละรูป

นาม

ตำแหน่งทางสงฆ์

ชั้นพัดยศที่ครอง

พระครูปัญญาศีลวิมล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

รจจ.

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

เจ้าคณะอำเภอเกาะคา

จอ.ชพ.

พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเกาะคา

ทจอ.ชอ.

พระครูพิธานนพกิจ

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา (รูปที่ ๑)

ทจอ.ชอ.

พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์

รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา (รูปที่ ๒)

รจอ.ชท

พระครูวีรธรรมพิลาศ

เจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต ๑

จต.ชอ.

พระครูอาทรพัฒนวิกรม

เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา

จต.ชอ.

พระครูพิศาลธรรมทิน

เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์)

จต.ชอ.

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

เจ้าคณะตำบลศาลา

จต.ชอ.

พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ

เจ้าคณะตำบลนาแส่ง

จต.ชท.

พระครูสุจิณศาสนกิจ

เจ้าคณะตำบลนาแก้วเขต ๒

จต.ชท.

พระครูวีรทัศนานุรักษ์

เจ้าคณะตำบลนาแก้วเขต ๑

จต.ชท.

พระครูโสภิตกิตติวงศ์

เจ้าคณะตำบลเกาะคาเขต ๒

จต.ชท.

พระครูประทีปศาสนกิจ

เจ้าคณะตำบลวังพร้าว

จต.ชท.

พระครูสุนทรเสลคุณ

เจ้าคณะตำบลไหล่หิน

จต.ชท.

พระครูนิวิฐวรธรรม

เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวง

จร.ชอ.

พระครูสาทรนวการ

เจ้าอาวาสวัดสองแควเหนือ

จร.ชอ.

พระครูวิจิตรพัฒนวิมล

เจ้าอาวาสวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

จร.ชอ.

พระครูขันติบุรพรัตน์

เจ้าอาวาสวัดนาแก้วตะวันออก

จร.ชอ.

พระครูอภัยสุวรรณกิจ

เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง

จร.ชท.

พระครูสุมนบุญวัฒน์

เจ้าอาวาสวัดวังพร้าว

จร.ชท.

พระครูประโชติชยาภิรักษ์

เจ้าอาวาสวัดหาดปู่ด้าย

จร.ชท.

พระครูอัมพวันวิจิตร

เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม

จร.ชท.

พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์

เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย

จร.ชท.

พระครูปุณณยติการ

เจ้าอาวาสวัดนากิ๋มใต้

จร.ชท.

พระครูบรรพตวรานุศาสน์

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย

จร.ชท.

พระครูมนูญสาธุกิจ

เจ้าอาวาสวัดบ้านสาด

จร.ชท.

พระครูโฆสิตจันทสุนทร

เจ้าอาวาสวัดโป่งร้อน

จร.ชท.

พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์

เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล

จร.ชท.

พระครูโสภณพัฒนานุวัตร

รองเจ้าอาวาสวัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

รจร.

พระครูสุมนภัทรานุกูล

รองเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ

รจร.

ฝ่ายธรรมยุต

พระครูกิตติธีรคุณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไหล่หิน (ธ)

จต.ชอ.

พระครูวิมลคณานุรักษ์

เจ้าอาวาสวัดทุ่งขาม (ธ)

จร.ชอ.

พระครูประโชติธรรมสิริ

เจ้าอาวาสวัดสันติสุข (ธ)

จร.ชท.