พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (พระมหาประพันธ์ ภทฺทสิริ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเกาะคา  เจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน

    พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน  มีนามเดิมว่า   ประพันธ์  นามสกุล   ปันศรี 
เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ (
แรม ๑ ค่ำเดือน ๔ ปีฉลู)
เป็นบุตรของนายอ้วน นางทองสุข ปันศรี

มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๒ บ้านศาลาดงลาน หมู่ ๑ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


     บรรพชา 

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๐  ณ วัดศาลาดงลาน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา เป็นพระอุปัชฌาจารย์


     อุปสมบท 

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๖  ณ วัดศาลาหลวง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูวิจิตรคันธสาร วัดศาลาไชย เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการบุญพร้อม ชิตวีโร วัดศาลาเม็ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับนามฉายาว่า"ภทฺทสิริ" แปลว่า ผู้เจริญด้วยสิริ


     วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๒๔   สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเมธีวุฒิกร จังหวัดลำพูน

พ.ศ.๒๕๒๓   สำเร็จนักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดศาลาดงลาน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พ.ศ.๒๕๓๐   สำเร็จเปรียญธรรม ๔ ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดสวนดอก อ.เมืองลำปาง

พ.ศ.๒๕๓๕   สำเร็จปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ.๒๕๔๘   สำเร็จปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        

       ตำแหน่งหน้าที่การปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๑   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
"เจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน"

พ.ศ.๒๕๓๘   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะตำบลศาลา"

พ.ศ.๒๕๔๓   ได่รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองเจ้าคณะอำเภอเกาะคา"
พ.ศ.๒๕๕๑   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
"เจ้าคณะอำเภอเกาะคา"

พ.ศ.๒๕๖๑   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์


       สมณศักดิ์

พ.ศ.๒๕๔๒   รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศเป็น พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (จต.ชอ)

พ.ศ.๒๕๔๓   ได้รับการปรับสมณศักดิ์พัดยศเป็น "รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก"
.ศ.๒๕๕๒   รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศเป็น 
"เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก"

พ.ศ.๒๕๕๘   รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น "เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ"


        ตำแหน่งปัจจุบัน
๑. เจ้าคณะอำเภอเกาะคา
๒. เจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน
๓. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๘
๔. ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อ.เกาะคา จ.ลำปาง