QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
วัดในเขตตำบลท่าผา
วัดท่าช้าง

     วัดท่าช้าง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๐ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๐ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกจดที่ธรณีสงฆ์ ทิศตะวันตกจดหมู่บ้าน

 

ลำดับเจ้าอาวาส

ครูบาอินทจักร  อินฺทจกฺโก

๒๔๒๔ - ๒๔๓๖

พระอธิการกนช  กนชวํโส

๒๔๔๑ - ๒๔๕๓

พระอธิการเสาร์  อุตฺตโม

๒๔๕๗ - ๒๔๘๕

พระอธิการเขียว  ปภสฺสโร

๒๔๘๗ - ๒๔๙๑

พระอธิการคำ  ญาณุตฺตโม

๒๔๙๑ - ๒๔๙๕

พระครูอดุลพัฒนานุยุต (เมืองแก้ว อภิปุณฺโณ)

๒๔๙๕ - ๒๕๕๐

พระอธิการอุดม  อุตฺตโม

๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

พระอาคม  ฐานวีโร  (ผู้ดูแลวัด)

ปัจจุบัน

วัดนาเวียง

     วัดนาเวียง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๕๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๒ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๔๘ ตารางวา

 

ลำดับเจ้าอาวาส

พระอินทนนท์  อินฺทวํโส

พระอภิวงศ์  อภิวํโส

พระกิ้ม  วิมโล

พระอธิการอนันต์  ญาณธโร

พระอธิการจำรัส  กตปุญฺโญ

วัดบ้านใหม่

     วัดบ้านใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๒ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่ดินของวัดมีเนื้อที่จำนวน ๔ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา  เดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัง  เจ้าพระยาไชย ทองริ้ว ได้สั่งย้ายมาตั้งวัดใหม่ ณ ที่ปัจจุบัน

 

ลำดับเจ้าอาวาส

พระอธิการปันโน

ไม่ทราบปีที่แน่ชัด

พระอธิการสาร

ไม่ทราบปีที่แน่ชัด

ครูบาเจ้ายาสมุทร

ไม่ทราบปีที่แน่ชัด

พระอธิการอินต๊ะ

๒๔๕๔ - ๒๔๖๕

พระอธิการแสน

๒๔๖๕ - ๒๔๗๐

พระอธิการตา

๒๔๗๐ - ๒๔๗๓

พระอธิการแก้ว

๒๔๗๓ - ๒๔๗๕

พระอธิการปุก  คนฺธวํโส

๒๔๗๕ - ๒๕๐๓

พระอธิการสมพร  ธมฺมวโร

๒๕๐๓ - ๒๕๐๙

พระครูวีรธรรมพิลาศ (ฟอง  มหาวีโร)

๒๕๐๙ - ปัจจุบัน

วัดนางแตน

     วัดนางแตน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๑ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินของวัดมีเนื้อที่จำนวน ๔ ไร่ ๑๕ ตารางวา เดิมมีชื่อว่า"วัดเศรษฐีนางแตน"

 

ลำดับเจ้าอาวาส

พระวงศ์  ธรรมจา

๒๔๒๙ - ๒๔๓๗

พระดวงแก้ว  พรหมเสน

๒๔๓๘ - ๒๔๕๐

พระอินปั๋น  มังกร

๒๔๕๑ - ๒๔๕๘

พระมูล  พยอม

๒๔๕๙ - ๒๔๖๒

พระผัด  รังสรรค์

๒๔๖๓ - ๒๔๖๘

พระเทียน  อ่อนหวาน

๒๔๖๙ - ๒๔๗๕

พระหมื่น  สุภาวดี

๒๔๗๖ - ๒๔๗๙

พระมูล  สุภาวดี

๒๔๘๐ - ๒๔๘๕

พระหล้า  กันทะวัง

๒๔๘๖ - ๒๔๙๗

พระครูโสภิตธุราทร (ธุรา  สิริจนฺโท)

๒๕๑๙ - ๒๕๕๕

พระอธิการธานินทร์  สุทฺธจิตฺโต

๒๕๕๖ - ปัจจุบัน