ทำเนียบเจ้าคณะอำเภอ

การบริหารงานคณะสงฆ์จังหวัดลำปางระดับเจ้าคณะอำเภอ

ที่

นาม

ตำแหน่ง

วัด

 พระครูอนุศาสก์วรธรรม (เมธี)

 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง

 วัดบุญวาทย์วิหาร

  เลขานุการ :    พระปลัดประวิน  ปวโร   วัดบุญวาทย์วิหาร

 พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์)

 เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ

 วัดห้วยคิง

  เลขานุการ :    พระใบฎีกานพฤทธิ์  สิทฺธิญาณเมธี   วัดห้วยคิง

 พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม)

 เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม

 วัดดงนั่งคีรีชัย

  เลขานุการ :    พระปลัดณรงค์ชัย  อคฺควโร   วัดดงนั่งคีรีชัย

 พระครูวิจารณ์วรการ (ทอง)

 เจ้าคณะอำเภอเมืองปาน

 วัดปลายนาหลวง

  เลขานุการ :    พระปลัดอภิชาติ อภิชาโต   วัดปลายนาหลวง

 พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์)

 เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร

 วัดปันง้าว

  เลขานุการ :    พระปลัดมงคล  สิริภททเมธี   วัดทุ่งบ่อแป้น

 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์)

 เจ้าคณะอำเภอเกาะคา

 วัดศาลาดงลาน

  เลขานุการ :    พระปลัดเกียรติชัย  อิสฺสรธมฺโม   วัดนาแก้วตะวันตก

 พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย)

 เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ

 วัดศรีอ้วน

  เลขานุการ :    พระมหาวัชรวีร์  วชิรเมธี ป.ธ.๓   วัดศรีอ้วน

 พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ (ศรีมูล)

 เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม

 วัดนาเดา

  เลขานุการ :    พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร   วัดนาเดา

 พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์)

 เจ้าคณะอำเภองาว

 วัดบุญยืน

  เลขานุการ :    พระกมลภพ  กิตฺติโสภโณ   วัดบุญยืน

๑๐

 พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ (องอาจ)

 เจ้าคณะอำเภอเถิน

 วัดคะตึกเชียงมั่น 

  เลขานุการ :    พระครูกัลยาณสังฆการ   วัดล้อมแรด

๑๑

 พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ)

 เจ้าคณะอำเภอสบปราบ

 วัดนาปราบ

  เลขานุการ :    พระปลัดทนงศักดิ์  ปญฺญาพหุโล   วัดนาไม้แดง

๑๒

 พระครูปัญญาวโรดม (ศรีทุน)

 เจ้าคณะอำเภอแม่พริก

 วัดแม่ตั๋ง

  เลขานุการ :    พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล   วัดแม่ตั๋ง

๑๓

 พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์)

 เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

 วัดบ้านใหม่

  เลขานุการ :    พระอำพล  สิริวฑฺฒโน   วัดบ้านใหม่