ทำเนียบรองเจ้าคณะอำเภอ

การบริหารงานคณะสงฆ์ลำปางระดับรองเจ้าคณะอำเภอ

ที่

นาม

ตำแหน่ง

วัด

 พระครูวรการโกวิท (เรียบ)

 รจอ.เมืองลำปาง ๑

 วัดนาก่วมเหนือ

  เลขานุการ :    พระครูโสภณขันตยานุยุต   วัดนาก่วมเหนือ

 พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก ป.ธ.๙

 รจอ.เมืองลำปาง ๒

 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

  เลขานุการ :    พระพงษ์ธนัช  ถาวรจิตฺโต   วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 พระครูวิสาลธรรมคุณ (บุญแทน)

 รจอ.แจ้ห่ม

 วัดดงเย็น

  เลขานุการ :    พระใบฎีกาสายันห์  ทีปธมฺโม   วัดสาแพะ

 พระครูโสภณพัฒนวิกรม (เสนาะ)

 รจอ.เมืองปาน

 วัดบ้านทุ่ง

  เลขานุการ :    พระดำรงศักดิ์  คุตฺตสีโล   วัดศรีดอนมูล

 พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน)

 รจอ.แม่ทะ

 วัดสัณฐาน

  เลขานุการ :    พระประพจน์สรัช  ญาณธีโร   วัดสัณฐาน

 พระครูพิธานนพกิจ (นิยม)

 รจอ.เกาะคา

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

  เลขานุการ :    พระสมศักดิ์  สิริปุญฺโญ   วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (มานพ)

 รจอ.เกาะคา

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

  เลขานุการ :    

 พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ (จรูญรัตน์)

 รจอ.งาว

 วัดบ้านร้อง

  เลขานุการ :    พระครูสังฆรักษ์พงศ์สิริ  ปญฺญาธโร   วัดบ้านร้อง

 พระครูสิริพัฒนพิศาล (จิรวัฒน์)

 รจอ.เถิน

 วัดแม่วะหลวง

  เลขานุการ :    (ว่าง)

๑๐

 พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ (วรากรณ์)

 รจอ.เถิน

 วัดล้อมแรด

  เลขานุการ :     (ว่าง)

๑๑

 พระมหานพดล สุวณฺณเมธี ป.ธ.๗

 รจอ.วังเหนือ

 วัดบรรพตสถิต

  เลขานุการ :    พระมหาทองคำ  อินฺทวํโส ป.ธ.๓   วัดบ้านใหม่

๑๒

 พระครูพิพิธนพการ (มานพ)

 รจอ.ห้างฉัตร

 วัดห้างฉัตร

  เลขานุการ :    พระปลัดสุริยา  โสภณภทฺโท   วัดยางอ้อย