ทำเนียบรองเจ้าคณะอำเภอ

การบริหารงานคณะสงฆ์ลำปางระดับรองเจ้าคณะอำเภอ

ที่

นาม

ตำแหน่ง

วัด

 พระครูวรการโกวิท

 รจอ.เมืองลำปาง ๑

 วัดนาก่วมเหนือ

  เลขานุการ :    พระครูโสภณขันตยานุยุต   วัดนาก่วมเหนือ

 พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก

 รจอ.เมืองลำปาง ๒

 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

  เลขานุการ :    พระพงษ์ธนัช  ถาวรจิตฺโต   วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 พระครูวิสาลธรรมคุณ

 รจอ.แจ้ห่ม

 วัดดงเย็น

  เลขานุการ :    พระใบฎีกาสายันห์  ทีปธมฺโม   วัดสาแพะ

 พระครูโสภณพัฒนวิกรม

 รจอ.เมืองปาน

 วัดบ้านทุ่ง

  เลขานุการ :    พระดำรงศักดิ์  คุตฺตสีโล   วัดศรีดอนมูล

 พระครูปริยัติสุนทร

 รจอ.แม่ทะ

 วัดสัณฐาน

  เลขานุการ :    พระประพจน์สรัช  ญาณธีโร   วัดสัณฐาน

 พระครูพิธานนพกิจ

 รจอ.เกาะคา

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

  เลขานุการ :    พระสมศักดิ์  สิริปุญฺโญ   วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์

 รจอ.เกาะคา

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

  เลขานุการ :     (ว่าง)

 พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ 

 รจอ.งาว

 วัดบ้านร้อง

  เลขานุการ :    พระครูสังฆรักษ์พงศ์สิริ  ปญฺญาธโร   วัดบ้านร้อง

 พระครูสิริพัฒนพิศาล

 รจอ.เถิน

 วัดแม่วะหลวง

  เลขานุการ :     (ว่าง)

๑๐

 พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์

 รจอ.เถิน

 วัดล้อมแรด

  เลขานุการ :     (ว่าง)

๑๑

 พระมหานพดล สุวณฺณเมธี

 รจอ.วังเหนือ

 วัดบรรพตสถิต

  เลขานุการ :    พระมหาทองคำ  อินฺทวํโส    วัดบ้านใหม่

๑๒

 พระครูพิพิธนพการ

 รจอ.ห้างฉัตร

 วัดห้างฉัตร

  เลขานุการ :     พระปลัดสุริยา โสภณภทฺโท    วัดยางอ้อย