QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร
อำเภอเมืองลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง

รายนาม

วัด

 พระครูอนุศาสก์วรธรรม (เมธี ปญฺญาธโร)

 วัดบุญวาทย์วิหาร

 พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ (องอาจ อตฺถกาโม)

 วัดคะตึกเชียงมั่น

 พระครูสาทรพัฒนวิธาน (ชาญชัย ถิรธมฺโม)

 วัดหมื่นกาด

 พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ (วิสุทธิ์ พุทฺธสโร)

 วัดเมืองศาสน์

 พระครูโสภณพิพัฒนาทร (สมนึก ปิยวณฺโณ)

 วัดท่าคราวน้อย

 พระครูพิบูลสมณธรรม (บูรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)

 วัดสิงห์ชัย

 พระครูโสภิตขันตยาภรณ์ (กาชัย ขนฺติธมฺโม)

 วัดปงสนุกเหนือ

 พระครูสิริรัตนโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิริ)

 วัดพระแก้วดอนเต้า

 พระครูศรีวรกิจ (สุรินทร์ สุจิณฺโณ)

 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต (สมศักดิ์ อาภากโร)

 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 พระครูไพจิตเมตตยาทร (สมคิด เมตฺตจิตฺโต)

 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 พระครูวาทีรัตโนภาส (แก้ว กตปุญฺโญ)

 วัดบุญวาทย์วิหาร

 พระครูปุณณบุญญาทร (สกล สติสมฺปนฺโน)

 วัดบุญวาทย์วิหาร

 พระครูวิทิตวรเวช (อ่อนแก้ว กนฺตสีโล)

 วัดประตูป่อง

 พระครูสุนทรธรรมาภิวัฒน์ (อินคำ อภิวฑฺฒโน)

 วัดแจ่งหัวริน

 พระครูมงคลคุณธาดา (บุญสม ธมฺมจารี)

 วัดศรีล้อม

 พระครูอรุณบุญญาคม (สมหมาย อภิฉนฺโท)

 วัดแสงเมืองมา

 พระครูสุธรรมาจารวัตร (คชกร อาจารธมฺโม)

 วัดหัวข่วง

 พระครูพิศาลสุภัทรกิจ (โพธิ์อาจ อตฺตทนฺโต)

 วัดม่อนจำศีล

 พระครูบวรจักรวิมล (ณรงค์เดช จกฺกวโร)

 วัดพระบาท

 พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์คำ ธมฺมชโย)

 วัดศรีชุม

 พระครูพิศาลพัฒนวิกรม (ชาญศิลป์ ถิรปุญฺโญ)

 วัดบุญเกิด

 พระครูสุวัตถิ์สิทธิโกศล (สมหมาย มหาปุญฺโญ)

 วัดสุขสวัสดิ์

 พระครูวรดิตถ์วิมล (สวง อนิญฺชิโต)

 วัดท่าวิมล

 พระครูกันตธรรมโกวิท (บัณฑิต ปิยธมฺโม)

 วัดป่ารวก

 พระครูสาทรพัฒนกิจ (ชัยพงษ์ อภโย)

 วัดต้นมื่น

 พระครูวิมลสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปภสฺสโร)

 วัดต้นยาง

 พระครูวิสุทธิ์ศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สีลสุทฺโธ)

 วัดปงอ้อม

 พระครูโสภิตพัฒนานุยุต (สุรศักดิ์ สุภทฺโท)

 วัดพระธาตุเสด็จ

 พระครูโกศลพัฒนวิจิตร (อินตา รุจิตฺตธมฺโม)

 วัดกู่คำ

 พระครูพุทธิธรรมโสภิต (บุญส่ง อคฺคเตโช)

 วัดพระเจ้าทันใจ

 พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ (น้อย กตปุญฺโญ)

 วัดสันป่าลาน

 พระครูวิทิตพัฒนพิธาน (ยุวรัตน์ ธมฺมสโร)

 วัดวังหม้อ

 พระครูสุนทรสิทธิโกศล (บุญเรือง อิทฺธิญาโณ)

 วัดห้วยฮี

 พระครูวิศาลนพกิจ (จรัล วชิโร)

 วัดนาป้อใต้

 พระครูอุดมสิริทัต (เรือน อุตฺตโม)

 วัดศรีภูมิมา

 พระครูบุณยวรวัฒน์ (จิราวัฒน์ จนฺทสุวณฺโณ)

 วัดนาป้อเหนือ

 พระครูวรการโกวิท (เรียบ อติชาคโร)

 วัดนาก่วมเหนือ

 พระครูโสภณขันตยานุยุต (สมศักดิ์ ขนฺติโสภโณ)

 วัดนาก่วมเหนือ

 พระครูประภัศร์บุญกิจ (สุชาติ ปภสฺสโร)

 วัดศรีบุญเรือง

 พระครูวิมลธรรมคุณากร (นิพนธ์ พุทฺธธมฺโม)

 วัดบ้านสัก

 พระครูสุวัตถิ์นิคมเขต (สวัสดิ์ โสตฺถิโก)

 วัดบ้านเอื้อม

 พระครูวิจิตรวรโกศล (ศักดิ์ ทีฆายุโก)

 วัดปงแสนทอง

 พระครูอดิสัยสนธิการ (สนธิ์ อติสโย)

 วัดนาน้อย


 พระครูสิริชยาภรณ์ (บุญศรี อริญฺชโย)

 วัดไชยสถาน

 พระครูภูริปัญญาวัฒน์ (พิภพ วิภโว)

 วัดแม่กืย

 พระครูพิทักษ์วรญาณ (สมพงศ์ ญาณิสฺสโร)

 วัดกาศโป่ง

 พระครูสุพัฒนวิมล (ม้อน ธมฺมโชโต)

 วัดกาดใต้

 พระครูอมรธรรมเจดีย์ (สุรินทร์ ปสนฺโน)

 วัดกู่สี่ขันธ์

 พระครูวิสารทธรรมรัต (วีระเชษฐ์ วิสารโท)

 วัดทุ่งโจ้

 พระครูวาปีธรรมเกษม (เกษม ธมฺมิโก)

 วัดหนองร่อง

 พระครูวิมลนพการ (สมชาย กตปุญฺโญ)

 วัดม่อนกระทิง

 พระครูจักรธรรมนูญ (อนุรักษ์ มนุญฺโญ)

 วัดท่าล้อ

 พระครูสาทรพิพัฒนกิจ (บุญส่ง สิริธมฺโม)

 วัดบ่อแฮ้ว

 พระครูพิพัฒนวิธาน (ถนอม ปภสฺสโร)

 วัดนิคมสามัคคี

 พระครูปิยวันมงคล (มงคล ปิยธมฺโม)

 วัดบ้านดง

 พระครูสิริธรรมวิภัช (กำจัด ยโสภโณ)

 วัดสวนดอก

 พระครูสมิทธิพิมล (บุญฤทธิ์ จตฺตมโล)

 วัดบ้านแค่

 พระครูประดิษฐ์พัฒนากร (สวาท ฐิติวฑฺฒโก)

 วัดศรีไตรภูมิ

 พระครูวรเวชอินทพิทักษ์ (สุรินทร์ ติกฺขปญฺโญ)

 วัดศรีเกิด

 พระครูวีรธรรมโกวิท (สมคิด มหาวีโร)

 วัดทรายมูล

 พระครูวินิตสังวรคุณ (เอกรินทร์ ถิรจิตฺโต)

 วัดบ้านต้า

 พระครูวิบูลปริยัตยากร (ประทิน ปริยตฺติวุฑฺโฒ)

 วัดดอกพร้าว

 พระครูวิรัชธรรมวิสิฐ (ไพรัช ธมฺมวโร)

 วัดสบตุ๋ย

 พระครูสถิตธรรมวิภัช (ไตรณรงค์ ฐิตธมฺโม)

 วัดไร่ศิลาทอง

 พระครูสีลวรนาถ (อานุภาพ นาถสีโล)

 วัดห้วยหล่อ

อำเภอแม่เมาะ

อำเภอแม่เมาะ

รายนาม

วัด

 พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ)

 วัดห้วยคิง

 พระครูปิยวรานุกิจ (อัครพล กนฺตธมฺโม)

 สำนักสงฆ์ฉลองราชฯ

 พระครูสุนทรปัญญาคุณ (อินกวน นนฺทปญฺโญ)

 วัดสบป้าด

 พระครูประทีปปุณณทัศน์ (สมบูรณ์ ปญฺญาทีโป)

 วัดสบเติ๋น

 พระครูไพบูลย์มงคลเขต (กำจร สติสมฺปนฺโน)

 วัดมงคลเกษตร

 พระครูสถิตวรพินิต (วินิด ฐานธมฺโม)

 วัดท่าสี

 พระครูมนูญกิจปรีชา (ปรีชา ปิยธมฺโม)

 วัดทุ่งกล้วยโพธาราม

 พระครูสุนทรปุญญาคม (บุญมา อชฺฌาจาโร)

 วัดสบจาง

 พระครูวิจิตรศีลวัตร (มูล ปิยธมฺโม)

 วัดข่วงม่วง

 พระครูสถิตย์ปัญญาวัฒน์ (สมคิด ฐิตปุญฺโญ)

 วัดกอรวก

 พระครูอรรถการโกศล (หลัน อตฺถกาโม)

 วัดนาสัก

 พระครูอุดมสัทธาภิรม (ศักดิ์ นรุตฺตโม)

 วัดหางฮุงศรัทธาราม

 พระครูพิเชษฐ์ธรรมสุนทร (วิเชษ จนฺทธมฺโม)

 วัดแม่ปง

อำเภอแจ้ห่ม

อำเภอแจ้ห่ม

รายนาม

วัด

 พระครูประภัศร์ศีลสังวร (ชัยพร ยนฺตสีโล)

 วัดกู่คำน้อย

 พระครูอดุลวีรธรรม (อุดม เขมวโร)

 วัดกู่เต้าวนาราม

 พระครูปัญญาประสุตคุณ (สุพรรณ อินฺทปญฺโญ)

 วัดผาแดงหลวง

 พระครูสิริปุญญาภิรัต (สงคราม กตปุญฺโญ)

 วัดศรีหลวง

 พระครูสุนทรนวการ (คล้าย ฐิตจาโร)

 วัดทุ่งผึ้ง

 พระครูสถาพรโสภณ (มอน ฐิตธมฺโม)

 วัดศรีดอนมูล

 พระครูวิธานสาธุกิจ (สมบัติ กิตฺติวณโณ)

 วัดบ้านแป้น

 พระครูสันติพนารักษ์ (บรรลา อตฺตสนฺโต)

 วัดสาแพะ

 พระครูมงคลบุญญาคม (บุญมา สุภทฺโท)

 วัดสามัคคีธรรม

 พระครูวิจิตรพัฒนโชติ (จันทร์ จนฺทรํสี)

 วัดแม่ตาหลวง

 พระครูศีลสารวิสิฐ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธสีโล)

 วัดทุ่งคา

 พระครูสุปุญญเขต (บุญธรรม อภิปุญฺโญ)

 วัดทุ่งตึง

 พระครูไพโรจน์ธรรมรัต (สมศักดิ์ สุนนฺโท)

 วัดห้วยแหน

 พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม จิตฺตธมฺโม)

 วัดดงนั่งคีรีชัย

 พระครูวิสาลธรรมคุณ (บุญแทน สุธมฺโม)

 วัดดงเย็น

 พระครูจารุอาวาสวัตร (สุพรรณ ชยธมฺโม)

 วัดสาญาณพลาราม

 พระครูอุปถัมภ์สุวรรณเขต (สมชาย ปุณฺณสิริ)

 วัดทุ่งทอง

 พระครูสุวิธานวรคุณ (สุวิทย์ โชติวโร)

 วัดผ้าขาว

อำเภอเมืองปาน

อำเภอเมืองปาน

รายนาม

วัด

 พระครูวิธานสารกิจ (ชาญ วรปญฺโญ)

 วัดแพะก้อม

 พระครูกิตติอรรถวิทย์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ)

 วัดหลวงเมืองปาน

 พระครูโสภณพัฒนวิกรม (เสนาะ กนฺตสีโล)

 วัดบ้านทุ่ง

 พระครูโสภิตวรธรรม (สง่า ฐานธมฺโม)

 วัดบ้านหนอง

 พระครูโสภิตพัฒนสาร (บุญสืบ จนฺทปญฺโญ)

 วัดทุ่งส้าน

 พระครูวิจารณ์วรการ (ทอง อภิปุณฺโณ)

 วัดปลายนาหลวง

 พระครูพิพัฒน์วิริยคุณ (เสถียร ฐิตธมฺโม)

 วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ

 พระครูสุจิตบุณยโชติ (บุญยิ่ง สุจิตฺโต)

 วัดทุ่งปิ้ง

 พระครูอรรถสารโกศล (เสกสรร นริสฺสโร)

 วัดทุ่งกว๋าว

อำเภอห้างฉัตร

อำเภอห้างฉัตร

รายนาม

วัด

 พระครูปิยโชติธำรง (เสน่ห์ ชุตินฺธโร)

 วัดห้างฉัตร

 พระครูพิพิธนพการ (มานพ วิสุทฺโธ)

 วัดห้างฉัตร

 พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์ กิตฺติเมธี)

 วัดปันง้าว

 พระครูโพธิสุตสุนทร (จันทร์คำ คมฺภีรปญฺโญ)

 วัดต้นซ้อ

 พระครูโสภณพัฒนรัต (ประพันธ์ อิทฺธิโชโต)

 วัดสันหนองบง

 พระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เดช กตปุญฺโญ)

 วัดปงใต้

 พระครูรัตนาภิรัต (สามแก้ว จาครโต)

 วัดปงเหนือ

 พระครูวิสิฐพัฒนานุยุต (สมพงษ์ จิตญาโณ)

 วัดนางแล

 พระครูโกศลพัฒนวิธาน (นิคม กิตฺติวณฺโณ)

 วัดป่าไคร้เหนือ

 พระครูเกษมอินทเขต (อินสม เขมนนฺโท)

 วัดบ้านล้อง

 พระครูอดุลกิจปราโมทย์ (บรรจง อานนฺโท)

 วัดหลิ่งก้าน

 พระครูรัตนสิทธิบวร (ประสพ วรปุญฺโญ)

 วัดวอแก้ว

 พระครูจารุวงศ์พิพัฒน์ (อุดม จารุวํโส)

 วัดดอนเปียง

 พระครูอาทรพิพัฒนคุณ (สนิท สุภาจาโร)

 วัดยางอ้อย

 พระครูประโชติบุญเขต (สุทิน โชติปุญฺโญ)

 วัดทุ่งหก

 พระครูสุสีลสถาพร (วรพล ฐิติสีโล)

 วัดหนองหล่ม

 พระครูวิโรจน์บุญวัฒน์ (ผจญ ปุณฺณโก)

 วัดขามแดง

 พระครูประภัศร์วัชรพงษ์ (วัชรพงษ์ อภินนฺโท)

 วัดดอนสัก

 พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ (เจริญ สนฺตจิตฺโต)

 วัดม่วงชุม

 พระครูวรฉัตรมงคลการ (มงคล มงฺคโล)

 วัดสถานีรถไฟ


อำเภอแม่ทะ

อำเภอแม่ทะ

รายนาม

วัด

 พระครูนันทวรคุณ (อานนท์ ฐิตาจาโร)

 วัดบ้านเหมี้ยง

 พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ (ทรงเดช สมนฺตปาสาทิโก)

 วัดบ้านเหมี้ยง

 พระครูวิธานพัฒนสุนทร (มนต์ศักดิ์ จนฺทโชโต)

 วัดท่าแหน

 พระครูโสภิตวชิรคุณ (สมนึก วชิรญาโณ)

 วัดแม่ทะหลวง

 พระครูอุปถัมภ์นพกิจ (วีนัส จนฺทวํโส)

 วัดบ้านจว้าก

 พระครูเวฬุวันสุตวัฒน์ (วิชัย อคฺคเตโช)

 วัดเวฬุวนาราม

 พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย สุหชฺโช)

 วัดศรีอ้วน

 พระครูไพโรจน์ยติกิจ (สุวรรณ รตินฺธโร)

 วัดบ้านหลุก

 พระครูวิจิตรพัฒนคุณ (ประเสริฐ สุเมโธ)

 วัดบ้านฮ่อม

 พระครูพิพิธพัฒนสุนทร (บุญจันทร์ โชติธมฺโม)

 วัดสบทะ

 พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร)

 วัดสัณฐาน

 พระครูเกษมธุราทร (จันทร์ เขมจาโร)

 วัดสัณฐาน

 พระครูวิทิตพัฒนสุนทร (ทันยา สุธมฺโม)

 วัดนากว้าว

 พระครูวิสุทธิรัตโนภาส (ทินกร ติสฺสโร)

 วัดสุทธาวาส

 พระครูไพบูลย์ธรรมกิตติ์ (บรรจบ กิตฺติสมฺปนฺโน)

 วัดพระบาทแม่ไทย

 พระครูประสิทธิ์สาธุการ (ศรีไว เตชปุญฺโญ)

 วัดสันป่าเปา

 พระครูสาทรนพกิจ (สมเดช เตชวโร)

 วัดป่าม่วง

 พระครูประภัสสรสุนทร (บวร ปภสฺสโร)

 วัดม่อนแสนศรี

 พระครูอุดมธรรมทิน (สมนึก ฐานทตฺโต)

 วัดน้ำโจ้

 พระครูบัณฑิตธรรมานุวัตร (ประถม ปณฺฑิโต)

 วัดป่าจ้ำ

 พระครูอุปถัมภ์สมณกิจ (อนุสิทธิ์ สุภทฺโท)

 วัดบ้านหนอง

 พระครูสิริรัตนกิจ (ขันแก้ว สิริมงฺคโล)

 วัดสามขา

 พระครูสุภัทรบุญเขต (บุญ สุภทฺโท)

 วัดสบไร่

 พระครูดิลกธรรมาภรณ์ (เมธี จารุสิริ)

 วัดบ้านเอียก

 พระครูสุจิตบุญญาคม (บุญยัง ปุญฺญกาโม)

 วัดนาบง

 พระครูประดิษฐ์บุญเขต (ณรงค์ ฐิตปุญฺโญ)

 วัดนาฟาน

 พระครูอดุลพิพัฒนกิจ (คำน้อย นรินฺโท)

 วัดนาดง

 พระครูปรีชาชัยเขต (ชัยอารีย์ สีลพุทฺโธ)

 วัดทุ่งตอน

 พระครูไพศาลบุญเขต (พิบุญ ปุญฺญผโล)

 วัดบ้านมาย

 พระครูสุทัศนประภาส (สง่า ปภสฺสโร)

 วัดพรหมพิราม

 พระครูวิสิฐสุภาจาร (จรารินทร์ อาจารสุโภ)

 วัดดอนมูล

 พระครูวิสาลสีลคุณ (สุก สุจิตฺโต)

 วัดแม่วะ

 พระครูพินิตสารคุณ (สมบูรณ์ สารคโร)

 วัดบ่อด้ง

 พระครูโกศลอรัญญกิจ (วีระพงษ์ วีรวํโส)

 วัดป่าตันหลวง


อำเภอเสริมงาม

อำเภอเสริมงาม

รายนาม

วัด

 พระครูพิบูลพัฒนานุยุต (สุภาพ ปภสฺสโร)

 วัดทุ่งงามหลวง

 พระครูชัยสารพิศิษฎ์ (ทองเพชร สมาจาโร)

 วัดสาแลไชย

 พระครูบัณฑิตรัตนบวร (เสนอ ญาณวีโร)

 วัดศรีดอนแก้ว

 พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ (ศรีมูล ปญฺญาธโร)

 วัดนาเดา

 พระครูสีลสังวรานุรักษ์ (สุทธิพร สีลสํวโร)

 วัดนทีวังการาม

 พระครูวิจารณ์พัฒนคุณ (อินปั๋น จกฺกวโร)

 วัดทุ่งต๋ำ

 พระครูโสภณวิริยการ (แก้วมูล สุภตฺโต)

 วัดนาเอี้ยง

 พระครูพิบูลวรพิพัฒน์ (เหลี่ยม อตฺถกาโม)

 วัดศรีดอนชัย

 พระครูประภาสศีลาภิรัต (แดง ตปสีโล)

 วัดศรีลังกา

 พระครูบริบูรณ์ธรรมวัตร (บุญเติง สิริธมฺโม)

 วัดเหล่ายาว

 พระครูสุธรรมสุวรรณเขต (อิ่นคำ สิริธมฺโม)

 วัดปงทุ่งล่าม

 พระครูสีลสารวิบูลย์ (สุพรรณ สีลสาโร)

 วัดปงแพ่ง

 พระครูพิบูลศีลคุณ (ประวิล คุเณสโก)

 วัดนาบอน

 พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร (วินัย ฐานวีโร)

 วัดนาเดา

อำเภองาว

อำเภองาว

รายนาม

วัด

 พระครูจักรวรเขต (บุญศรี จกฺกวโร)

 วัดบ้านหวด

 พระครูถาวรปุญญาภิรัต (สุนทร ฐิตปุญฺโญ)

 วัดปงมะโอ

 พระครูขันติบุญโชติ (บุญหงส์ ขนฺติโก)

 วัดบ้านอ้อน

 พระครูปฏิภาณศุภการ (ศุภกร ปฏิภทฺโท)

 วัดผาแดง

 พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์ รตินฺธโร)

 วัดบุญยืน

 พระครูสีหสุวรรณวิจิตร (สิงห์คำ มงฺควิโก)

 วัดปงคก

 พระครูสถิตธรรมพิทักษ์ (มานัส ฐานรโต)

 วัดม่อนทรายนอน

 พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ (จรูญรัตน์ อคฺคปญฺโญ)

 วัดบ้านร้อง

 พระครูพิเศษธรรมรัต (จรัญ ธมฺมรโต)

 วัดบ้านพร้าว

 พระครูสุสีลพิมล (สมเดช ตปสีโล)

 วัดเมืองมูล

 พระครูบุญกิจสุทัศน์ (สุทัศน์ กตปุญฺโญ)

 วัดต้นมื่น

 พระครูโกวิทบวรกิจ (อุดม ปญฺญาวชิโร)

 วัดสบพลึง

 พระครูสุนทรวรวงศ์ (พงศ์ปณต สุนฺทโร)

 วัดหลวง

 พระครูสุวัฒน์บุญกิจ (เจริญ กตปุญฺโญ)

 วัดนางเหลียว

 พระครูโอภาสสุนทรกิจ (มานิตย์ โอภาโส)

 วัดนาแก

อำเภอเถิน

อำเภอเถิน

รายนาม

วัด

 พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ (วรากรณ์ ญาณวโร)

 วัดล้อมแรด

 พระครูกัลยาณสังฆการ (สวัสดิ์ กลยาณธมฺโม)

 วัดล้อมแรด

 พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ (จม กลยาโณ)

 วัดเด่นแก้ว

 พระครูสุวรรณทัศนสุนทร (สุทัศน์ สุวณฺโณ)

 วัดอุมลอง

 พระครูโสภณศิลปานุรักษ์ (ศรีนวล อินฺทวํโส)

 วัดดอนไชย

 พระครูวิสิฐพัฒนากร (เดช ญาณเตโช)

 วัดป่าตาล

 พระครูสุธรรมวรดิตถ์ (ประสงค์ สิริธมฺโม)

 วัดท่าหลวง

 พระครูพิพัฒน์ธรรมวิมล (นิไพร ขนฺติโก)

 วัดนาโป่งใต้

 พระครูวิธานพัฒนคุณ (ทวี ปภสฺสโร)

 วัดสันป่าค่า

 พระครูสุจิณสาธุกิจ (กูน สุจิณฺโณ)

 วัดสันหลวง

 พระครูสัทธรรมรังษี (ก๋วน อภิญฺโญ)

 วัดกุ่มเนิ้ง

 พระครูพินิจนพการ (ลไม คนฺธโน)

 วัดกุ่มเนิ้ง

 พระครูอาภัสสรนิเวศน์ (มณเทียร อาภสฺสโร)

 วัดแม่มอกหัวน้ำ

 พระครูพิศาลพัฒนสุนทร (โท ธมฺมวโร)

 วัดปางอ้า

 พระครูผาสุการบัณฑิต (สำราญ ติสฺสโร)

 วัดหอรบ

 พระครูพิศาลบวรกิจ (สุพร อภิปุณฺโณ)

 วัดแม่ปะดอย

 พระครูประจักษ์นพกิจ (ไสว ปริปุณฺณสีโล)

 วัดแม่วะกลาง

 พระครูสิริพัฒนพิศาล (จิรวัฒน์ อคฺคธมฺโม)

 วัดแม่วะหลวง

 พระครูประภัทรกิจจานุยุต (เผื่อ ปภสฺสโร)

 วัดน้ำดิบ

 พระครูถาวรธรรมพิเนต (ตา ถาวโร)

 วัดแม่เติน

 พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ (ปรีชา ธมฺมพโล)

 วัดพระบาทแม่วะ

 พระครูสุธรรมจินดากร (วัชรากร สุธมฺโม)

 วัดเหล่าน้อย

 พระครูผาสุกพัฒนพิศาล (เที่ยง ผาสุโก)

 วัดน้ำโท้ง

 พระครูประภัศร์วรกิตติ์ (พร ปภสฺสโร)

 วัดปางกุ่ม


อำเภอสบปราบ

อำเภอสบปราบ

รายนาม

วัด

 พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ ทีฆายุโก)

 วัดนาปราบ

 พระครูวิบูลธรรมศาสก์ (เสาร์แก้ว รตนญาโณ)

 วัดหนองวัวแดง

 พระครูอุปถัมภ์วีรากร (บุญก้ำ ติกฺขวีโร)

 วัดนายาง

 พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร (สมพงษ์ ฐิตญาโณ)

 วัดหลวงสบปราบ

 พระครูสาทรพัฒนพิศาล (สุพรรณ สุวณฺณโชโต)

 วัดบ้านหล่าย

 พระครูสุวัฒนธรรมานิต (มานิตย์ สิริธมฺโม)

 วัดวัฒนาราม

 พระครูกิตติสังฆไพโรจน์ (สมศักดิ์ กิตฺติสาโร)

 วัดวังพร้าว

 พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ อิสิญาโณ)

 วัดบ้านจัว

 พระครูอดุลพัฒนวิมล (นิพนธ์ พุทฺธสโร)

 วัดอุมลอง

 พระครูคามเขตพิทักษ์ (นิพนธ์ โสภณธมฺโม)

 วัดบ้านทุ่ง

 พระครูสิริวรวงศ์ (ศรีวงศ์ ญาณวโร)

 วัดปงกา

 พระครูวิจิตรปัญญานันท์ (อนันต์ นนฺทปญฺโญ)

 วัดบ้านแพะ

 พระครูคัมภีร์พัฒโนทัย (อุทัย คมฺภีรโต)

 วัดศรีบุญเรือง

อำเภอแม่พริก

อำเภอแม่พริก

รายนาม

วัด

 พระครูปัญญาวโรดม (ศรีทุน ปญฺญาวโร)

 วัดแม่ตั๋ง

 พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล (สวง สุจิตฺโต)

 วัดแม่ตั๋ง

 พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ประหยัด อคฺคเตโช)

 วัดแม่พริกบน

 พระครูโสภณสาธุกิจ (พันคำ จนฺทสโร)

 วัดแม่พริกลุ่ม

 พระครูเกษมวรคุณ (บุญเติง เขมวโร)

 วัดแม่เชียงรายบน

 พระครูสถิตปัญญาธร (สุริยา ปญฺญาธโร)

 วัดแม่เชียงรายลุ่ม

 พระครูสถิตวรการ (สมหมาย สาทโร)

 วัดร่มโพธิ์ทอง

 พระครูมงคลเกษม (เสน เขมจาโร)

 วัดผาปังหลวง


อำเภอวังเหนือ

อำเภอวังเหนือ

รายนาม

วัด

 พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)

 วัดบ้านใหม่

 พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ (ดุสิทธิ์ ธีรวํโส)

 วัดบ้านใหม่

 พระครูสิทธิสุตานุกูล (มิลินทร์ อนาคาริโก)

 วัดบ้านใหม่

 พระครูสุนทรธรรมานุกูล (คำอ้าย ธมฺมจาโร)

 วัดทุ่งเป้า

 พระครูเกษมปัญญาวัฒน์ (นพดล เขมปญฺโญ)

 วัดห้วยก้อด

 พระครูรัตนกิตติโสภณ (คำอ้าย กิตฺติโสภโณ)

 วัดดอนแก้ว

 พระครูสถิตอมรกิตติ์ (นราทิพย์ กิตฺติฐาโน)

 วัดร่องเคาะ

 พระครูพิพัฒนกิจสุนทร (ชำนิ ฐิตวํโส)

 วัดสบแสด

 พระครูวิสุทธิพัฒนโกวิท (ดวงแก้ว ฐานิสฺสโร)

 วัดทุ่งฝูง

 พระครูสถาพรปริยัติ (บุญมี ฐิตธมฺโม)

 วัดสบลืน

 พระครูวิริยวรคุณ (ประเสริฐ อุฏฺฐาโน)

 วัดบ้านฮ่าง

 พระครูอรุณปุญโญภาส (บุญ โชติปุญฺโญ)

 วัดผาแดง

 พระครูประภัศรวัฒนกิจ (ถาวร ธมฺมวโร)

 วัดบ้านกวาง

 พระครูสถิตบุญญานุวัตร (บุญยัง สุมโน)

 วัดทุ่งห้า

 พระครูอุดมกิตติวัฒน์ (คำแก้ว กิตฺติญาโณ)

 วัดทุ่งฮี

 พระครูนิวิฐพัฒนวิมล (ศรีนวล นนฺทิโย)

 วัดทุ่งฮี

 พระครูจิรธรรมปรีชา (ปรีชา จิรธมฺโม)

 วัดปงวัง

 พระครูจันทปัญญากร (สมบูรณ์ จนฺทปญฺโญ)

 วัดแม่หีด


แก้ไขข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2561