ทำเนียบเจ้าอาวาสธรรมยุต
พระโพธิญาณรังสี (พิศิษฏ์ เมตฺตจิตฺโต)
รก.เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ (ธ)

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัด จังหวัดลำปาง ธรรมยุต

ที่

วัด

อำเภอ

เจ้าอาวาส

 วัดเชตวัน

 เมือง

 พระครูปิยสีลโสภณ (อาสน์  ปิยสีโล)

 วัดสามัคคีบุญญาราม

 เมือง

 พระครูวิสุทธิสีลคุณ (ชายแดน  สีลสุทฺโธ)

 วัดจำทรายมูล

 ห้างฉัตร

 พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร)

 วัดป่าปงสนุก

 ห้างฉัตร

 พระครูปลัดอุทินเทพ  อติธมฺโม

 สนส.ศรีสัจจอธิษฐาน

 ห้างฉัตร

 พระศักดา  สตฺติปญฺโญ

 วัดพระธาตุม่อนตุ๊ป่า

 ห้างฉัตร

 พระนิติรัตน์ ญาณพโล

 วัดป่าชัยมงคล

 เกาะคา

 พระมหาพีรศิษฎ์  ปุญฺญวิชโย

 วัดทุ่งขาม

 เกาะคา

 พระครูวิมลคณานุรักษ์ (สวัสดิ์  อุปสโม)

 วัดสันตินิคม

 เกาะคา

 พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ  สุมงฺคโล)

๑๐

 วัดสันติสุข

 เกาะคา

 พระครูประโชติธรรมสิริ (รุ่งเรือง  สิริธมฺโม)

๑๑

 วัดถ้ำขุมทรัพย์

 เกาะคา

 พระอธิการชนาเมธ  อตฺตทีโป

๑๒

 วัดป่าสำราญนิวาส

 เกาะคา

 พระอธิการเรืองฤทธิ์  จิตฺตธมฺโม

๑๓

 วัดถ้ำพระสบาย

 แม่ทะ

 พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์  นนฺทโก)

๑๔

 วัดป่าเพิ่มพูน

 แม่ทะ

 พระครูสิริโสมคุณ (สมยศ  สิริจนฺโท)

๑๕

 วัดเวียงสวรรค์

 แม่ทะ

 พระอธิการสมพร  ฐานุตฺตโร

๑๖

 วัดถ้ำอินทร์เนรมิต

 แม่เมาะ

 พระครูพิศาลธรรมคุณ (สมศักดิ์  อคฺคธมฺโม)

๑๗

 วัดรัตนคูหา

 แม่เมาะ

 พระอธิการสุพจน์  สุวโจ

๑๘

 วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

 เถิน

 พระครูอุดมธีรคุณ

๑๙

 วัดสันติสุขสามัคคี

 เถิน

 พระครูไพศาลธรรมคุณ (บุญ  เตชปญฺโญ)

๒๐

 วัดศิลาวารี

 เถิน

 พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แสวง)

๒๑

 วัดม่อนหินขาว

 สบปราบ

 พระครูฐิติธรรมปโพธ (สมโพธิ  สคารโว)

๒๒

 วัดพุทธบาทสุทธาวาส

 แจ้ห่ม

 พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)

๒๓

 วัดป่าสารภี

 วังเหนือ

 พระครูสุนทรปัญญาวุฒิ (ยนต์ ปญฺญาวุโธ)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด 6 สิงหาคม 2560