โผพระครูจังหวัดลำปาง 59
ตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์พระครูลำปาง ๒๕๕๙

รายนามที่ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์

ที่

นาม/วัด

นามที่ได้รับ

เจ้าอธิการเจริญ   วัดม่วงชุม/ห้างฉัตร

พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ (จต.ชท)

พระอธิการมานิตย์   วัดนาแก/งาว

พระครูโอภาสสุนทรกิจ (จร.ชท)

พระครูไพรัช   วัดสบตุ๋ย/เมือง

พระครูวิรัชธรรมวิสิฐ

พระสมุห์ไตรณรงค์   วัดไร่ศิลาทอง/เมือง

พระครูสถิตธรรมวิภัช

พระอธิการสมบูรณ์   วัดบ่อด้ง/แม่ทะ

พระครูพินิตสารคุณ

พระอธิการสมบูรณ์   วัดแม่หีด/วังเหนือ

พระครูจันทปัญญากร

พระครูปลัดสมศักดิ์   วัดถ้ำอินทร์/แม่เมาะ

พระครูพิศาลธรรมคุณ

พระปลัดอานุภาพ   วัดห้วยหล่อ/เมือง

พระครูสีลวรนาถ

พระอธิการมงคล   วัดสถานีรถไฟ/ห้างฉัตร

พระครูวรฉัตรมงคลการ

๑๐

พระอธิการสุวิทย์   วัดผ้าขาว/แจ้ห่ม

พระครูสุวิธานวรคุณ

๑๑

พระอธิการวิเชษ   วัดแม่ปง/แม่เมาะ

พระครูพิเชษฐ์ธรรมสุนทร

๑๒

พระอธิการอุทัย   วัดศรีบุญเรือง/สบปราบ

พระครูคัมภีร์พัฒโนทัย

๑๓

พระใบฎีกาเสกสรร   วัดทุ่งกว๋าว/เมืองปาน

พระครูอรรถสารโกศล

๑๔

พระอธิการวีระพงษ์   วัดป่าตันหลวง/แม่ทะ

พระครูโกศลอรัญญกิจ

๑๕

พระใบฎีกามานพ   วัดพระธาตุลำปางหลวง/เกาะคา

พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (รจร.)

๑๖

พระมนัส   วัดศาลาหม้อ/เกาะคา

พระครูสุมนภัทรานุกูล

๑๗

พระวินัย   วัดนาเดา/เสริมงาม

พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร

รายนามที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

ที่

นาม/วัด

เลื่อนชั้นเป็น

พระครูสุวีรญาณโสภณ   วัดจำทรายมูล/ห้างฉัตร ธ.

เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

พระครูสังวรศีลคุณ   วัดพระบาทสุทธาวาส/แจ้ห่ม ธ.

เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

พระครูวิสุทธิศีลคุณ   วัดสามัคคีบุญญาราม/เมือง ธ.

เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์   วัดนาแก้วตะวันตก/เกาะคา

เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

พระครูอนุศาสก์วรธรรม   วัดบุญวาทย์วิหาร/เมือง

รจล.ชอ *

พระครูสุตชยาภรณ์   วัดศรีชุม/เมือง

ทผจล.ชพ *

พระครูโสภณศิลปานุรักษ์   วัดดอนไชย/เถิน

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

พระครูโสภิตวรธรรม   วัดบ้านหนอง/เมืองปาน

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

พระครูสุนทรนวการ   วัดทุ่งผึ้ง/แจ้ห่ม

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

๑๐

พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท   วัดทุ่งฝูง/วังเหนือ

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

๑๑

พระครูจักรธรรมมนูญ   วัดท่าล้อ/เมือง

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

๑๒

พระครูโกวิทบวรกิจ   วัดสบพลึง/งาว

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

๑๓

พระครูไพบูลธรรมกิตติ์   วัดบอมหลวง/แม่ทะ

เจ้าคณะตำบลชั้นเอก

๑๔

พระครูนันทธรรมสุนทร   วัดถ้ำพระสบาย/แม่ทะ ธ.

เจ้าคณะตำบลชั้นโท วิ.

๑๕

พระครูสุพัฒนวิมล   วัดกาดใต้/เมือง

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

๑๖

พระครูสถิตปัญญาวัฒน์   วัดกอรวก/แม่เมาะ

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

๑๗

พระครูอุปถัมภ์วีรากร   วัดนายาง/สบปราบ

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

๑๘

พระครูประภาสศีลาภิรัต   วัดศรีลังกา/เสริมงาม

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

๑๙

พระครูขันติบุรพรัตน์   วัดนาแก้วตะวันออก/เกาะคา

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

๒๐

พระครูปิยโชติธำรง   วัดห้างฉัตร/ห้างฉัตร

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

หมายเหตุ

รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดพิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

* อักษรย่อ
รจล.ชอ     = รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก
ทผจล.ชพ  = เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ
จต.ชท      = เจ้าคณะตำบลชั้นโท
จร.ชท       = เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท
รจร.          = รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์