การปกครองคณะสงฆ์

การปกครองและบริหารงานคณะสงฆ์หนเหนือ 
มีเขตปกครองทั้งหมด ๔ ภาคได้แก่

ภาค ๔

 นครสวรรค์

 กำแพงเพชร

 พิจิตร

 เพชรบูรณ์

 

ภาค ๕

 พิษณุโลก

 สุโขทัย

 อุตรดิตถ์

 ตาก

 

ภาค ๖

 ลำปาง

 เชียงราย

 พะเยา

 แพร่

 น่าน

ภาค ๗

 เชียงใหม่

 ลำพูน

 แม่ฮ่องสอน

 

 

พระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.
พระธรรมรัตนดิลก  เจ้าคณะภาค ๔
วัดสุทัศนเทพวราราม กทม.
พระพรหมโมลี  เจ้าคณะภาค ๕
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.
พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค ๖
วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย
พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗
วัดปทุมคงคา กทม.