พระธรรมราชานุวัตร

ประวัติพอสังเขป พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ ป.ธ.6) 

    สถานะเดิม

 ชื่อ  สุทัศน์   นามสกุล  หลักแน่น   เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2488

 โยมบิดาชื่อ นายหลาน โยมมารดาชื่อ นางคำ หลักแน่น 

 ณ บ้านเลขที่ 183 หมู่ 1 บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

    บรรพชา

 อายุได้ 13 ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสันมะเค็ด อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

 ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2501 โดยมีท่านพระครูยติวัตรวิมล (บุญเป็ง มหาวณฺโณ) 

 อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า วัดหนองบัว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์

    อุปสมบท

 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2508  ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 

 โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (วงศ์ ทานวํโส) อดีต จจ.เชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์ 

 พระครูเมธังกรญาณ (สมเพชร อนาลโย) วัดเชียงยืน เป็นพระกรรมวาจาจารย์

 เจ้าอธิการบุญทิน กิตฺติสาโร  วัดดอยพระบาท เป็นพระอนุสาวนาจารย์

    การศึกษา

 พ.ศ.2500  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รร.สันมะเค็ด อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 พ.ศ.2504  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย

 พ.ศ.2520  สอบไล่ได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร กทม.

 พ.ศ.2536  ครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 พ.ศ.2543  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 พ.ศ.2545  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   ตำแหน่งหน้าที่

พ.ศ.2513 - 2518      

เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 6 ในพระพุทธิวงศ์มุนี (สุวรรณ)

พ.ศ.2521 - 2529      

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง

พ.ศ.2523 - 2529      

เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2527 - ปัจจุบัน    

เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2530 - ปัจจุบัน    

เป็นเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง

พ.ศ.2530 - 2541      

เป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน    

เป็นผู้ตรวจการพระธรรมทูตภาคเหนือ (16 จังหวัด)

พ.ศ.2541 - 2550      

เป็นรองเจ้าคณะภาค 6

พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน    

เป็นเจ้าคณะภาค 6

   สมณศักดิ์

พ.ศ.2527  

เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ

พ.ศ.2528  

เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดมปัญญาภรณ์

พ.ศ.2533  

เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรัตนากร

พ.ศ.2539  

เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพรัตนมุนี

พ.ศ.2546  

เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมราชานุวัตร