คณะสงฆ์ภาค 4-5-6-7
คณะสงฆ์ภาค ๔
พระธรรมรัตนดิลก  เจ้าคณะภาค ๔

คณะสงฆ์ภาค  ๔

 พระธรรมรัตนดิลก

 เจ้าคณะภาค ๔

 วัดสุทัศนเทพวราราม

 พระเทพมุนี

 รองเจ้าคณะภาค ๔

 วัดปากน้ำ

 พระเทพปัญญาภรณ์

 รองเจ้าคณะภาค ๔

 วัดตากฟ้า นครสวรรค์

ที่

จังหวัด

เจ้าคณะปกครอง

วัด

 นครสวรรค์

 พระเทพปริยัติเมธี

 วัดนครสวรรค์

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระราชปริยัติวิธาน

 วัดตากฟ้า

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระราชรัตนเวที

 วัดวรนาถบรรพต

 กำแพงเพชร

 พระธรรมภาณพิลาศ

 วัดคูยาง

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระราชวชิรเมธี

 วัดพระบรมธาตุ

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 

 

 พิจิตร

 พระราชสิทธิเวที

 วัดท่าหลวง

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระศรีวิกรมมุนี

 วัดตะพานหิน

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระพิศาลสาธุกิจ

 วัดบึงนาราง

 เพชรบูรณ์

 พระศรีพัชโรดม

 วัดมหาธาตุ

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระปริยัติพัชราภรณ์

 วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระพิศาลพัชรกิจ

 วัดมหาธาตุ

คณะสงฆ์ภาค ๕
พระพรหมโมลี  เจ้าคณะภาค ๕

คณะสงฆ์ภาค  ๕

 พระพรหมโมลี

 เจ้าคณะภาค ๕

 วัดปากน้ำ

 พระธรรมเสนานุวัตร

 รองเจ้าคณะภาค ๕

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ที่

จังหวัด

เจ้าคณะปกครอง

วัด

 พิษณุโลก

 พระศรีรัตนมุนี

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระครูศรีสุธรรมาภรณ์

 วัดมะขามเตี้ย

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 

 

 สุโขทัย

 พระราชวิมลเมธี

 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระมหากายสิทธิ์  สิทฺธาภิภู

 วัดบึงครอบศรัทธาราม

 อุตรดิตถ์

 พระปัญญากรโมลี

 วัดท่าไม้เหนือ

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระศรีปริยัติวิมล 

 วัดคลองโพธิ์ 

 ตาก

 พระเทพสิทธาคม

 วัดท่าไม้แดง

 รองเจ้าคณะจังหวัด

 พระประสิทธิศีลคุณ

 วัดโคกพลู

คณะสงฆ์ภาค ๖
พระธรรมราชานุวัตร  เจ้าคณะภาค ๖

คณะสงฆ์ภาค ๖

พระธรรมราชานุวัตร

เจ้าคณะภาค ๖

วัดพระแก้ว

พระราชปัญญาภรณ์

รองเจ้าคณะภาค ๖

วัดนางชี

พระราชวรมุนี

รองเจ้าคณะภาค ๖

วัดสังเวชวิศยาราม

ที่

จังหวัด

เจ้าคณะปกครอง

วัด

ลำปาง

พระจินดารัตนาภรณ์  รก.

วัดพระแก้วดอนเต้าฯ

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระวิสุทธิธรรมพิลาศ

วัดต้นธงชัย

รองเจ้าคณะจังหวัด

 

 

เชียงราย

พระเทพสิทธินายก

วัดพระสิงห์

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระราชสิทธินายก

วัดศรีทรายมูล

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระรัตนมุนี

วัดพระแก้ว

พะเยา

พระราชปริยัติ

วัดศรีโคมคำ

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระวิมลญาณมุนี

วัดลี

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระครูโสภณปริยัติสุธี

วัดศรีโคมคำ

น่าน

พระราชคุณาภรณ์

วัดภูมินทร์

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระราชศาสนาภิบาล

วัดพญาภู

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระสุนทรมุนี

วัดมิ่งเมือง

แพร่

พระราชเขมากร

วัดพระบาทมิ่งเมือง

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระโกศัยเจติยารักษ์

วัดพระธาตุช่อแฮ

คณะสงฆ์ภาค ๗
พระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗

คณะสงฆ์ภาค ๗

พระพรหมเสนาบดี      

เจ้าคณะภาค ๗

วัดปทุมคงคา

พระธรรมเสนาบดี

รองเจ้าคณะภาค ๗

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระราชวิสุทธิเวที

รองเจ้าคณะภาค ๗

วัดปากน้ำ

ที่

จังหวัด

เจ้าคณะปกครอง

วัด

เชียงใหม่

พระเทพปริยัติ

วัดเจ็ดยอด

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระเทพมังคลาจารย์

วัดท่าตอน

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระเทพสิงหวราจารย์

วัดพระสิงห์

ลำพูน

พระเทพรัตนนายก

วัดพระธาตุหริภุญชัย

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระครูวิสิฐปัญญากร

วัดบ้านตอง

รองเจ้าคณะจังหวัด

 

 

แม่ฮ่องสอน

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

วัดพระธาตุดอยกองมู

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระมหาสมศักดิ์  สุภเมธี

วัดทรายขาว

แก้ไขข้อมูลล่าสุด 31 มกราคม 2561