คณะสงฆ์ภาค 6-7 ธรรมยุต
พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี)
เจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต)
รองเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง-แพร่
พระโพธิญาณรังสี  รก.เจ้าคณะจังหวัดลำปาง-แพร่ (ธ)

ลำปาง-แพร่

ที่

ตำแหน่ง

เจ้าคณะปกครอง

วัด

 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง

 พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชายแดน)

 วัดสามัคคีบุญญาราม

 เจ้าคณะตำบลหัวเวียง

 พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์)

 วัดถ้ำพระสบาย

 เจ้าคณะอำเภอเกาะคา

 พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน)

 วัดปู่ผาแดง

 เจ้าคณะตำบลใหม่พัฒนา

 พระครูปลัดอุทินเทพ อติธมฺโม

 วัดป่าปงสนุก

 เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร

 พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ)

 วัดจำทรายมูล

 เจ้าคณะตำบลปงยางคก

 พระครูฐิติธรรมปโพธ (สมโพธิ)

 วัดม่อนหินขาว

 เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่

 พระครูภาวนาปัญญาคุณ (สมพงษ์)

 วัดป่าเวียงทอง จ.แพร่

 เจ้าคณะตำบลจังหวัดแพร่

 พระปลัดเอกราช  เขมานนฺโท

 วัดแพร่ธรรมาราม

คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา-น่าน
พระปัญญาพิศาลเถร  เจ้าคณะจังหวัดพะเยา-น่าน (ธ)

พะเยา-น่าน

ที่

ตำแหน่ง

เจ้าคณะปกครอง

วัด

 เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา

 พระโพธิญาณรังสี (พิศิษฎ์)

 วัดอนาลโยทิพยาราม

 เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง

 พระมหาญาณพงศ์  สิริปุญฺโญ ป.ธ.๔

 วัดอนาลโยทิพยาราม

 เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ

 พระครูปุณณธรรมรักขิต (สมบูรณ์)

 วัดถ้ำบุญนาค

 เจ้าคณะตำบลอ่างทอง

 พระครูพิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (วิรัตน์)

 วัดนาเจริญ

 เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้

 พระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย)

 วัดป่าดอยหลวง

 เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ

 พระมหาสุวรรณ  ขนฺติโก ป.ธ.๘

 วัดอนาลโยทิพยาราม

 เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน

 พระครูสุทธิญาณโสภณ (ธวัชชัย)

 วัดป่าดอยหลวง พะเยา

 เจ้าคณะตำบลจังหวัดน่าน

 พระมหาสุวรรณ  ขนฺติโก ป.ธ.๘

 วัดอนาลโยทิพยาราม

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
พระราชญาณกวี  รก.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)

เชียงราย

ที่

ตำแหน่ง

เจ้าคณะปกครอง

วัด

 เจ้าคณะ อ.เมืองเชียงราย

 พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์)

 วัดเม็งรายมหาราช

 เจ้าคณะตำบลรอบเวียง

 พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์ (มงคล)

 วัดป่าหัวดอย

 เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

 พระครูเขมสุทธิธรรม (ศตศักดิ์)

 วัดเม็งรายมหาราช

 เจ้าคณะตำบลโยนก

 พระมหาจำนงค์ นราสโภ ป.ธ.๓

 วัดป่าอรัญญวิเวก

 เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 พระครูกันตธรรมานุวัฒน์ (สุขเลิศ)

 วัดบ้านเหล่า

 เจ้าคณะตำบลทุ่งก่อ

 พระครูวิบูลธรรมนิติ (นิรันดร์)

 วัดป่าดอยแสงธรรม

 เจ้าคณะอำเภอป่าแดด

 -ว่าง-

 -ว่าง-

 เจ้าคณะตำบลป่าแงะ

 พระครูวิโรจน์ธรรมานันท์ (บุญธรรม)

 วัดเทิงเสาหิน

 จอ.เวียงป่าเป้า-พญาเม็งราย

 พระครูวรธรรมฐิติคุณ (เดชา)

 วัดหลวงราษฎร์ฯ

 เจ้าคณะตำบลเม็งราย

 พระครูอุดมสิริคุณ (อินแล)

 วัดสันติอุดมธรรม

คณะสงฆ์ภาค ๗ ธรรมยุต
พระราชวิสุทธิญาณ  เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)

เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

ที่

ตำแหน่ง

เจ้าคณะปกครอง

วัด

 จอ. เมืองเชียงใหม่-หางดง

 พระกิตติวิมล (อัมพร)

 วัดเจดีย์หลวง

 เจ้าคณะตำบลพระสิงห์

 พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร)

 วัดเจดีย์หลวง

 เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง

 พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์)

 วัดโรงธรรมสามัคคี

 เจ้าคณะตำบลสันกำแพง

 พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต)

 วัดทิพวนาราม

 เจ้าคณะอำเภอแม่ริม-สะเมิง

 พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า)

 วัดป่าน้ำริน

 เจ้าคณะตำบลริมใต้

 พระมหาวรพงษ์ วรวํโส  ป.ธ.๙

 วัดป่าดาราภิรมย์

 เจ้าคณะอำเภอแม่แตง

 พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ)

 วัดอรัญญวิเวก

 เจ้าคณะตำบลแม่แตง

 พระครูปัญญาวรคุณ (ทองแดง)

 วัดพระเจ้าตนหลวง

 เจ้าคณะอำเภอฝาง

 พระครูสุเมธปัญญาคุณ (สุเมธ)

 วัดสันติวนาราม

 เจ้าคณะตำบลแม่คะ

 พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา)

 วัดป่าดอยแสงธรรมฯ

 จอ. พร้าว-เชียงดาว

 พระครูสิริบุญวัฒน์ (เศวต)

 วัดเจติยบรรพต

 เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง

 พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน)

 วัดป่าธาราภิรมย์

 จอ. จอมทอง-สันป่าตอง

 พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป)

 วัดป่าห้วยปางเม็ง

 เจ้าคณะตำบลข่วงเปา

 พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง)

 วัดป่าเจริญธรรม

 เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน

 พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล)

 วัดสันติธรรม

 เจ้าคณะตำบลจังหวัดลำพูน

 พระครูโสภณเจติยาภิบาล (บุญล้วน)

 วัดหนองดู่

 เจ้าคณะอำเภอ จ.แม่ฮ่องสอน

 พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม)

 วัดแม่ปาง

 เจ้าคณะตำบล จ.แม่ฮ่องสอน

 พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง)

 วัดทุ่งเมืองปอน

ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561