เจ้าคณะอำเภอภาค 6
คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง
พระจินดารัตนาภรณ์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

 พระจินดารัตนาภรณ์

 รก. เจ้าคณะจังหวัดลำปาง

 วัดพระแก้วดอนเต้า

 พระวิสุทธิธรรมพิลาส

 รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

 วัดต้นธงชัย

 

 รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

 

 พระครูอนุศาสก์วรธรรม

 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง

 วัดบุญวาทย์วิหาร

 พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม

 เจ้าคณะอำเภอแม่เมาะ

 วัดห้วยคิง

 พระครูวินิตวรการ

 เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม

 วัดดงนั่งคีรีชัย

 พระครูวิจารณ์วรการ

 เจ้าคณะอำเภอเมืองปาน

 วัดปลายนาหลวง

 พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์

 เจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร

 วัดปันง้าว

 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

 เจ้าคณะอำเภอเกาะคา

 วัดศาลาดงลาน

 พระครูสิริชัยพิพัฒน์

 เจ้าคณะอำเภอแม่ทะ

 วัดศรีอ้วน

 พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ

 เจ้าคณะอำเภอเสริมงาม

 วัดนาเดา

 พระครูโสภณบุญญารักษ์

 เจ้าคณะอำเภองาว

 วัดบุญยืน

 พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ

 เจ้าคณะอำเภอเถิน

 วัดคะตึกเชียงมั่น 

 พระครูโสภณจริยานุวัตร

 เจ้าคณะอำเภอสบปราบ

 วัดนาปราบ

 พระครูปัญญาวโรดม

 เจ้าคณะอำเภอแม่พริก

 วัดแม่ตั๋ง

 พระครูวรธรรมานุสิฐ

 เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ

 วัดบ้านใหม่

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
พระเทพสิทธินายก
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

 พระเทพสิทธินายก

 เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย      

 วัดพระสิงห์

 พระราชสิทธินายก    

 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  

 วัดศรีทรายมูล

 พระรัตนมุนี

 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  

 วัดพระแก้ว

 พระครูขันติพลาธร

 เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย

 วัดฝั่งหมิ่น

 พระครูอุปถัมภ์วรการ          

 เจ้าคณะอำเภอแม่จัน

 วัดป่าซาง

 พระครูพิพิธพัฒนโกวิท

 เจ้าคณะอำเภอพาน

 วัดทุ่งพร้าว

 พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์

 เจ้าคณะอำเภอแม่สาย

 วัดพระธาตุดอยตุง

 พระครูบวรรัตนธรรม

 เจ้าคณะอำเภอเชียงของ

 วัดสบสม

 พระพุทธิญาณมุนี

 เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

 วัดพระธาตุผาเงา

 พระครูอุดมคณาภิรักษ์

 เจ้าคณะอำเภอเทิง         

 วัดอำมาตย์

 พระครูนิวิฐสีลสังวร  

 เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า

 วัดฮ่างต่ำ 

 พระมหาสุบรรณ  มหาคมฺภีโร

 เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย

 วัดเจดีย์หลวง

 พระครูพิพิธธรรมสาทร

 เจ้าคณะอำเภอป่าแดด   

 วัดป่าแงะเมืองชุม

 พระครูรัตนชัยคุณ

 เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย

 วัดราษฎร์ชุมพล

 พระครูสุนทรปภากร            

 เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว

 วัดบุญเรือง

 พระครูสถิตศีลสุนทร

 เจ้าคณะอำเภอเวียงแก่น

 วัดปอกลาง

 พระครูโกศลกิจจานุกิจ

 เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย

 วัดสันหนองบัว

 พระครูวรกิตติวิมล            

 เจ้าคณะอำเภอขุนตาล

 วัดป่าข่า

 พระครูวิสิฐวรนารถ

 เจ้าคณะอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 วัดดงชัย

 พระครูวิสาลบุญสถิต          

 เจ้าคณะอำเภอดอยหลวง

 วัดหนองอ้อ

 พระครูศรีพัฒนกิตติ์

 เจ้าคณะอำเภอแม่ฟ้าหลวง

 วัดแม่สลองใน

คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา
พระราชปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 พระราชปริยัติ 

 เจ้าคณะจังหวัดพะเยา      

 วัดศรีโคมคำ

 พระวิมลญาณมุนี

 รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 วัดลี

 พระครูโสภณปริยัติสุธี

 รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 วัดศรีโคมคำ

 พระสุนทรกิตติคุณ

 เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา

 วัดศรีโคมคำ

 พระครูวิมลขันตยาภรณ์

 เจ้าคณะอำเภอภูกามยาว

 วัดห้วยทรายขาว

 พระครูสุภัทรพรหมคุณ            

 เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ

 วัดหย่วน

 พระมหาจิตการ อภิปุญฺโญ

 เจ้าคณะอำเภอภูซาง

 วัดสถาน

 พระครูวรพงศ์คณารักษ์          

 เจ้าคณะอำเภอปง

 วัดนาปรัง

 พระครูนันทบุรีพิทักษ์              

 เจ้าคณะอำเภอเชียงม่วน

 วัดป่าแขม

 พระครูสิริวรนารถ                  

 เจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้

 วัดบุญเกิด

 พระครูอดุลสุนทรการ            

 เจ้าคณะอำเภอจุน

 วัดเชียงยืน

 พระครูสิริจันทประโชติ            

 เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ

 วัดศรีดอนตัน

คณะสงฆ์จังหวัดแพร่
พระราชเขมากร
เจ้าคณะจังหวัดแพร่

 พระราชเขมากร

 เจ้าคณะจังหวัดแพร่

 วัดพระบาทมิ่งเมือง

 พระโกศัยเจติยารักษ์

 รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่  

 วัดพระธาตุช่อแฮ

 พระครูพิบูลพัฒนโกศล

 เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่    

 วัดโศภนาลัย

 พระครูโกศลพิพัฒนคุณ

 เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น        

 วัดปงท่าข้าม

 พระครูกิตติชัยวัฒน์

 เจ้าคณะอำเภอร้องกวาง      

 วัดวังหม้อ

 พระครูบัณฑิตานุกูล

 เจ้าคณะอำเภอลอง            

 วัดดงลาน

 พระครูวรธรรมสาร

 เจ้าคณะอำเภอสอง            

 วัดทุ่งน้าว

 พระครูสุธรรมกิตติวงศ์

 เจ้าคณะอำเภอเด่นชัย        

 วัดพงป่าหวาย

 พระครูวิจิตรธรรมสาธก

 เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น

 วัดสัมฤทธิบุญ

 พระครูวิจิตรพัฒนพิมล      

 เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงไข่

 วัดแม่คำมีรัตนปัญญา

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน
พระราชคุณาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดน่าน

 พระราชคุณาภรณ์

 เจ้าคณะจังหวัดน่าน

 วัดภูมินทร์

 พระราชศาสนาภิบาล

 รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน  

 วัดพญาภู

 พระสุนทรมุนี  

 รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน

 วัดมิ่งเมือง

 พระครูสิรินันทวิทย์

 เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน        

 วัดดอนมูล

 พระชยานันทมุนี

 เจ้าคณะอำเภอภูเพียง            

 วัดพระธาตุแช่แห้ง

 พระมหาเกรียงไกร  อหิํสโก

 เจ้าคณะอำเภอเวียงสา    

 วัดบุญยืน

 พระครูนันทเขมคุณ

 เจ้าคณะอำเภอปัว                

 วัดหนาด

 พระครูวิทิตนันทสาร

 เจ้าคณะอำเภอนาน้อย          

 วัดใหม่ไชยสถาน

 พระครูวิจิตรธรรมโชติ

 จอ.ทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ  

 วัดราษฎร์บำรุง

 พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ

 เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา          

 วัดนิโครธาราม

 พระครูนันทชัยคุณ

 เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง        

 วัดรัชดา

 พระครูวิสุทธิปัญญาธร

 เจ้าคณะอำเภอแม่จริม            

 วัดนาคา

 พระครูพิทักษ์เจติยานันท์

 เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง        

 วัดพระธาตุช้างค้ำ

 พระครูสุวรรณเจติยานุกูล

 เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น            

 วัดพระธาตุช้างค้ำ

 พระครูสุจิณนันทกิจ

 เจ้าคณะอำเภอสันติสุข          

 วัดโป่งคำ

 พระครูสุทินนันทธรรม

 เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ          

 วัดภูเก็ต

 พระครูไพโรจน์นันทกิจ

 เจ้าคณะอำเภอสองแคว          

 วัดสองแคว