เจ้าคณะอำเภอภาค 7
คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่
พระเทพปริยัติ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

 พระเทพปริยัติ

 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

 วัดเจ็ดยอด

 พระเทพมังคลาจารย์

 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

 วัดท่าตอน

 พระเทพสิงหวราจารย์

 รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

 วัดพระสิงห์

 

 เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่

 

 พระครูสาทรกิจโกศล

 เจ้าคณะอำเภอสารภี

 วัดสารภี

 พระครูวิมลญาณประยุต

 เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง

 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

 พระครูวินิจสุภาจาร

 เจ้าคณะอำเภอแม่ออน

 วัดสันกำแพง

 พระราชโพธิวรคุณ

 เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด

 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

 พระครูโกศลธรรมวิจัย

 เจ้าคณะอำเภอสันทราย

 วัดข้าวแท่นหลวง

 พระครูปัญญาวิเชียร

 เจ้าคณะอำเภอแม่ริม

 วัดแม่ริม

 พระครูกัลยาณวัตรสุนทร

 เจ้าคณะอำเภอแม่แตง

 วัดสันปูเลย

 พระครูบุรีตารกานุรักษ์

 เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว

 วัดอินทาราม

 พระครูกันตศีลานุยุต

 เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง

 วัดกองลม

 พระครูวิมลธรรมานุศาสน์

 เจ้าคณะอำเภอพร้าว

 วัดเขื่อนผาก

 พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม

 เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ

 วัดอรัญญวาสี

 พระครูสุจิตตานุรักษ์

 เจ้าคณะอำเภอฝาง

 วัดพระบาทอุดม

 พระครูวิธานธรรมโสภณ

 เจ้าคณะอำเภอแม่อาย

 วัดแม่อายหลวง

 พระครูอาทรวิสุทธิคุณ

 เจ้าคณะอำเภอหางดง

 วัดหนองตอง

 พระครูสุนทรขันติรัต

 เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง

 วัดศรีเกิด

 พระครูสุทธิญาณรังสี

 เจ้าคณะอำเภอแม่วาง

 วัดรังสีสุทธาราม

 พระครูสุนทรธรรมานุโยค

 เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ

 วัดโขงขาว

 พระครูอินทญาณรังสี

 เจ้าคณะอำเภอจอมทอง

 วัดพุทธนิมิต

 พระครูวรญาณมงคล

 เจ้าคณะอำเภอฮอด

 วัดเมืองมาง

 พระครูสุจิตธรรมสาร

 เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า

 วัดท่าครั่ง

 พระครูสุนทรวิภาต

 เจ้าคณะอำเภออมก๋อย

 วัดแสนทอง

 พระครูมงคลวิสิฐ

 เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม

 วัดบุปผาราม

 พระครูสุวัฒน์วรธรรม

 เจ้าคณะอำเภอสะเมิง

 วัดงาแมง

 พระวิมลมุนี

 เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา

 วัดศรีโสดา (อ.เมือง)

คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
พระเทพรัตนนายก
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

 พระเทพรัตนนายก

 เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

 วัดพระธาตุหริภุญชัย

 พระครูวิสิฐปัญญากร

 รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน

 วัดบ้านตอง

 

 

 

 พระครูจิรวัฒนโสภณ

 เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน

 วัดช่างฆ้อง

 พระพุทธบาทพิทักษ์

 เจ้าคณะอำเภอป่าซาง

 วัดพระพุทธบาทตากผ้า

 พระครูอินทวุฒิคุณ

 เจ้าคณะอำเภอลี้

 วัดบ้านกลาง

 พระครูวิบูลเจติยาทร

 เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง

 วัดพระธาตุหริภุญชัย

 พระครูโสภิตรัตนโชติ

 เจ้าคณะอำเภอแม่ทา

 วัดทาผาตั้ง

 พระครูสิริสุตาภิมณฑ์

 เจ้าคณะอำเภอทุ่งหัวช้าง

 วัดห้วยห้าง

 พระครูอินทปัญญาวุธ

 เจ้าคณะอำเภอบ้านธิ

 วัดป่าตาล

 พระศรีธรรมโสภณ

 เจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่อง

 วัดพระธาตุหริภุญชัย

คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์
เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

 เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วัดพระธาตุดอยกองมู

 พระมหาสมศักดิ์  สุภเมธี

 รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 วัดทรายขาว

 พระครูอนุชิตสุตาทร

 เจ้าคณะอำเภอเมือง

 วัดผาอ่าง

 พระครูอนุศาสน์โกศล

 เจ้าคณะอำเภอขุนยวม

 วัดโพธาราม

 พระครูอนุศาสน์โสภณ

 เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า

 วัดม่วยต่อ

 พระครูอนุสารปุญญาคม

 เจ้าคณะอำเภอปาย

 วัดแม่นาเติงใน

 พระครูอนุกูลบุญกิจ

 เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง

 วัดชัยลาภ

 พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ

 เจ้าคณะอำเภอสบเมย

 วัดผาผ่า

 พระครูญาณสัมปยุต

 เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย

 วัดแม่ลาน้อย


ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 31 มกราคม 2561