พระราชาคณะภาค 6
พระราชาคณะจังหวัดลำปาง

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระเทพปริยัติมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

จองคำ

พระราชธรรมาลังการ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

บุญวาทย์วิหาร

พระราชจินดานายก

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

พระเจดีย์ซาวหลัง

พระจินดารัตนาภรณ์

รักษาการเจ้าคณะจังหวัด

พระแก้วดอนเต้า

พระวิสุทธิธรรมพิลาส

รองเจ้าคณะจังหวัด

ต้นธงชัย

พระปิฎกโมลี

ผจล.

จองคำ

พระอุดมธรรมวาที

ผจล.

จองคำ

พระราชาคณะจังหวัดเชียงราย

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระธรรมราชานุวัตร

เจ้าคณะภาค

พระแก้ว

พระเทพสิทธินายก

เจ้าคณะจังหวัด

พระสิงห์

พระราชสิทธินายก

รองเจ้าคณะจังหวัด

ศรีทรายมูล

พระรัตนมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระแก้ว

พระพุทธิญาณมุนี

เจ้าคณะอำเภอ

พระธาตุผาเงา

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์

เจ้าคณะอำเภอ

พระธาตุดอยตุง

พระภาวนาโกศลเถร

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

มงคลธรรมกายาราม

พระภาวนารัตนญาณ

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

แสงแก้วโพธิญาณ

พระราชาคณะจังหวัดพะเยา

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

ศรีโคมคำ

พระเทพวิสุทธิญาณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ธ.

อนาลโยทิพยาราม

พระเทพญาณเวที

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

ศรีอุโมงค์คำ

พระราชมงคลวิสุทธิ์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

บุญเกิด

พระราชปริยัติ

เจ้าคณะจังหวัด

ศรีโคมคำ

พระโสภณพัฒโนดม

รจจ.กิตติมศักดิ์

โพธาราม

พระวิมลญาณมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัด

ลี

พระสุนทรกิตติคุณ

เจ้าคณะอำเภอ

ศรีโคมคำ

พระปัญญาพิศาลเถร

เจ้าคณะจังหวัด ธ.

รัตนวราราม

พระโพธิญาณรังสี

เจ้าคณะจังหวัด ธ.

อนาลโยทิพยาราม

พระราชาคณะจังหวัดแพร่

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระราชวิสุทธี

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

ทุ่งกวาว

พระราชเขมากร

เจ้าคณะจังหวัด

พระบาทมิ่งเมือง

พระโกศัยเจติยารักษ์

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระธาตุช่อแฮ

พระวิมลกิจจาภรณ์

ผจล.

พระบาทมิ่งเมือง

พระราชาคณะจังหวัดน่าน

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระธรรมนันทโสภณ

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

พระธาตุช้างค้ำ

พระราชคุณาภรณ์

เจ้าคณะจังหวัด

ภูมินทร์

พระราชศาสนาภิบาล

รองเจ้าคณะจังหวัด

พญาภู

พระสุนทรมุนี

รองเจ้าคณะจังหวัด

มิ่งเมือง

พระชยานันทมุนี

เจ้าคณะอำเภอ

พระธาตุแช่แห้ง

พระปริยัติบัณฑิต

ผจล.

พระธาตุช้างค้ำ

               
             รวมทั้งหมด ๓๕ รูปแบ่งเป็น :-
        จังหวัดลำปาง          รูป
        จังหวัดเชียงราย        รูป
        จังหวัดพะเยา      ๑๐   รูป
        จังหวัดแพร่             รูป
        จังหวัดน่าน              รูป