พระราชาคณะภาค 7
พระราชาคณะจังหวัดเชียงใหม่

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระพรหมมงคล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

พระธาตุศรีจอมทอง

พระธรรมเสนาบดี

รองเจ้าคณะภาค

พระธาตุดอยสุเทพ

พระเทพโกศล

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

ศรีโสดา

พระเทพปริยัติ

เจ้าคณะจังหวัด

เจ็ดยอด

พระเทพมังคลาจารย์

รองเจ้าคณะจังหวัด

ท่าตอน

พระเทพมงคลโมลี

รองเจ้าคณะภาค ธ.

ล้านนาญาณฯ

พระเทพสิงหวราจารย์

รองเจ้าคณะจังหวัด

พระสิงห์

พระราชเจติยาจารย์

เจ้าอาวาสพระอารามหลวง

เจดีย์หลวง

พระราชกิตติสุนทร

รองเจ้าคณะอำเภอ

เจดีย์งาม

พระราชวิสุทธิญาณ

เจ้าคณะจังหวัด ธ.

วัดป่าดาราภิรมย์

พระราชโพธิวรคุณ

เจ้าคณะอำเภอ

พระธาตุดอยสะเก็ด

พระราชปัญญาเวที

ผจล.

ท่าตอน

พระสุวรรณเมธี

รองเจ้าคณะอำเภอ

พระธาตุศรีจอมทอง

พระพิศาลประชานุกูล

ผจล.

ศรีโสดา

พระประชานาถมุนี

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

ดอนจั่น

พระอมรเวที

ผจล.

พระธาตุศรีจอมทอง

พระวิมลมุนี

ผจล.

ศรีโสดา

พระกิตติวิมล

ผจล.

เจดีย์หลวง

พระศรีศิลปาจารย์

ผจล.

พระธาตุศรีจอมทอง

พระมงคลสิริ

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

ไชยสถาน

พระภาวนาธรรมาภิรัช

เจ้าอาวาสวัดราษฎร์

ร่ำเปิง

พระราชาคณะจังหวัดลำพูน

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระเทพรัตนนายก

เจ้าคณะจังหวัด

พระธาตุหริภุญชัย

พระศรีธรรมโสภณ

เจ้าคณะอำเภอ

พระธาตุหริภุญชัย

พระพุทธบาทพิทักษ์

เจ้าคณะอำเภอ

พระพุทธบาทตากผ้า

พระราชาคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นาม

ตำแหน่ง

วัด

พระญาณวีรากร

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

หัวเวียง

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

เจ้าคณะจังหวัด

พระธาตุดอยกองมู                รวมทั้งหมด  ๒๖  รูปแบ่งเป็น :-
          จังหวัดเชียงใหม่    ๒๑   รูป
          จังหวัดลำพูน             รูป
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน      รูป