QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ทำเนียบพระราชาคณะ
พระเทพปริยัติมงคล
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖  เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
พระราชธรรมาลังการ
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖  เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง
พระราชจินดานายก
พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง
พระจินดารัตนาภรณ์
พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
พระวิสุทธิธรรมพิลาส
พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย อำเภอเมือง
พระปิฎกโมลี
พระปิฎกโมลี (ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว
พระอุดมธรรมวาที
พระอุดมธรรมวาที (นาวิน กญฺจโนภาโส ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว