QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
วันผีกิน

วันผีกิน

     ที่นี่จักกล่าววันผีกินก่อนแล กันว่าจักเอาของเลี้ยงของดูมาเลี้ยงไว้ให้มันแพร่ ให้มันหมั้น ให้ดูวันผีกินตามตำราปั๊บสาโบราณล้านนา มันกินอะไรก็อย่าได้เอาสัตว์นั้นมาเลี้ยงเด็ดขาด มันจะไม่ดี เดือนก็ดีให้นับตั้งแต่ออกค่ำ ไปตลอดจนถึงเดือนดับ

 

ออก ๑ ค่ำผีกินผี

ออก ๒ ค่ำผีกินคน

ออก ๓ ค่ำผีกินไก่

ออก ๔ ค่ำผีกินเป็ด

ออก ๕ ค่ำผีกินหมา

ออก ๖ ค่ำผีกินหมู

ออก ๗ ค่ำผีกินวัว

ออก ๘ ค่ำผีกินควาย

ออก ๙ ค่ำผีกินม้า

ออก ๑๐ ค่ำผีกินช้าง

ออก ๑๑ ค่ำผีกินผี

ออก ๑๒ ค่ำผีกินคน

ออก ๑๓ ค่ำผีกินไก่

ออก ๑๔ ค่ำผีกินเป็ด

ออก ๑๕ ค่ำผีกินหมา

แรม ๑ ค่ำผีกินหมู

แรม ๒ ค่ำผีกินวัว

แรม ๓ ค่ำผีกินควาย

แรม ๔ ค่ำผีกินช้าง

แรม ๕ ค่ำผีกินม้า

แรม ๖ ค่ำผีกินผี

แรม ๗ ค่ำผีกินวัว

แรม ๘ ค่ำผีกินไก่

แรม ๙ ค่ำผีกินเป็ด

แรม ๑๐ ค่ำผีกินหมา

แรม ๑๑ ค่ำผีกินผี

แรม ๑๒ ค่ำผีกินวัว

แรม ๑๓ ค่ำผีกินควาย

แรม ๑๔ ค่ำผีกินม้า

แรม ๑๕ ค่ำผีกินช้าง