โผสมณศักดิ์ 5 ธันวาคม 59
บัญชีรายนามตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะ
ประจำวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
สมเด็จพระราชาคณะ

ที่

นาม/วัด

นามที่ได้รับ

พระพรหมคุณาภรณ์  วัดญาณเวศกวัน/นครปฐม

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญยบัฏ

พระธรรมวราจารย์  วัดบวรนิเวศวิหาร/กทม.

พระสุธรรมาธิบดี

พระธรรมสุธี  วัดมหาธาตุฯ/กทม.

พระธรรมปัญญาบดี

พระธรรมมังคลาจารย์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่

พระพรหมมงคล

พระราชาคณะชั้นธรรม

พระเทพวิสุทธิกวี  วัดราชาธิวาส/กทม.

พระธรรมกิตติเมธี

พระเทพปริยัติมุนี  วัดทองนพคุณ/กทม.

พระธรรมเจดีย์

พระเทพมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม/กทม.

พระธรรมคุณาภรณ์

พระเทพวิริยาภรณ์  วัดหัวลำโพง/กทม.

พระธรรมสุธี

พระเทพสิทธิญาณรังษี  วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา

พระธรรมมังคลาจารย์

๑๐

พระเทพพุทธิมงคล  วัดพุทธาราม/เนเธอร์แลนด์

พระธรรมพุทธิวงศ์

๑๑

พระเทพโพธิวิเทศ  วัดไทยพุทธคยา/อินเดีย

พระธรรมโพธิวงศ์

พระราชาคณะชั้นเทพ

๑๒

พระราชสารโมลี  วัดนาควัชรโสภณ/กำแพงเพชร

พระเทพวัชราภรณ์

๑๓

พระราชวินัยเวที  วัดโบสถ์/สิงห์บุรี

พระเทพสารเวที

๑๔

พระราชสุวรรณมุนี  วัดมหาธาตุ/เพชรบุรี

พระเทพสุวรรณโมลี

๑๕

พระราชวิจิตรปฏิภาณ  วัดสุทัศนเทพวราราม/กทม.

พระเทพปฏิภาณวาที

๑๖

พระราชพุฒิมุนี  วัดศรีษะเกษ/หนองคาย

พระเทพกิตติมุนี

๑๗

พระราชวินัยสุนทร  วัดนิเวศธรรมประวัติ/อยุธยา

พระเทพญาณไตรโลกาจารย์

๑๘

พระราชภาวนาพินิจ  วัดพุทธบูชา/กทม.

พระเทพมงคลญาณ

๑๙

พระราชปัญญาเวที  วัดตากฟ้า/นครสวรรค์

พระเทพปัญญาภรณ์

๒๐

พระราชสุตาภรณ์  วัดปากน้ำ/กทม.

พระเทพมุนี

๒๑

พระราชวิสุทธิดิลก  วัดสามพระยา/กทม.

พระเทพวิสุทธิดิลก

๒๒

พระราชสุมนต์มุนี  วัดบวรนิเวศ/กทม.

พระเทพวิสุทธิกวี

๒๓

พระราชวรเวที  วัดราชคฤห์/กทม.

พระเทพวิสุทธิโสภณ

๒๔

พระราชปฏิภาณโกศล  วัดเขมาภิรตาราม/นนทบุรี

พระเทพเมธากรกวี

๒๕

พระราชปริยัติมุนี  วัดคูหาสวรรค์/พัทลุง

พระเทพวิริยาภรณ์

๒๖

พระราชบัณฑิต  วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก/อ่างทอง

พระเทพบัณฑิต

๒๗

พระราชสุวรรณเวที  วัดต้นสน/อ่างทอง

พระเทพสุวรรณมุนี

๒๘

พระราชภาวนาวิมล  วัดพุทธปทีป/สหราชอาณาจักร

พระเทพภาวนามงคล

๒๙

พระราชสารมุนี  วัดวิชิตาราม/สหรัฐอเมริกา

พระเทพสารมุนี

๓๐

พระราชปริยัติกวี  วัดกลาง/บุรีรัมย์

พระเทพปริยัตยาจารย์

๓๑

พระราชโมลี  วัดหงส์รัตนาราม/กทม.

พระเทพปริยัติมุนี

พระราชาคณะชั้นราช

๓๒

พระมงคลภาณกาจารย์  วัดราชประดิษฐ์ฯ/กทม.

พระราชมงคลญาณ

๓๓

พระโพธิธรรมธาดา  วัดท่าโพธิ์/นครศรีธรรมราช

พระราชญาณมุนี

๓๔

พระประสาธน์สารคุณ  วัดทุ่งโพธิ์/บุรีรัมย์

พระราชพิศาลสุธี

๓๕

พระมงคลวัฒน์  วัดบุญเกิด/พะเยา

พระราชมงคลวิสุทธิ์

๓๖

พระวิจิตรธรรมนิเทศ  วัดราชบุรณะ/ชุมพร

พระราชวิจิตรปฏิภาณ

๓๗

พระโสภณธรรมเมธี  วัดสุวรรณคีรี/กทม.

พระราชสุวรรณเวที

๓๘

พระสุเมธมุนี  วัดปรมัยยิกาวาส/นนทบุรี

พระราชญาณมงคล

๓๙

พระศรีวิสุทธาภรณ์  วัดบรมนิวาส/กทม.

พระราชสุมนต์มุนี

๔๐

พระสุธีธรรมนาถ  วัดยานนาวา/กทม.

พระราชวชิโรดม

๔๑

พระปริยัติวโรปการ  วัดชัยพฤกษมาลา/กทม.

พระราชสุตาภรณ์

๔๒

พระอรรถกิจโกศล  วัดพระราม ๙ฯ/กทม.

พระราชวินัยสุนทร

๔๓

พระวิเชียรธรรมคุณาธาร  วัดพระเชตุพนฯ/กทม.

พระราชคุณาธาร

๔๔

พระวิมลญาณมุนี  วัดท่าตอน/เชียงใหม่

พระราชปัญญาเวที

๔๕

พระศรีศาสนโมลี  วัดโค้งสนามเป้า/จันทบุรี

พระราชธรรมเมธี

๔๖

พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์  วัดท่าหลวง/พิจิตร

พระราชสิทธิเวที

๔๗

พระอุทัยธรรมานุวัตร  วัดหนองขุนชาติ/อุทัยธานี

พระราชอุทัยโสภณ

๔๘

พระปริยัติโมลี  วัดสารนาถธรรมาราม/ระยอง

พระราชปริยัติโมลี

๔๙

พระประภัสสรมุนี  วัดท่าสะอาด/บึงกาฬ

พระราชวินัยโสภณ

๕๐

พระศรีวิสุทธินายก  วัดสนามพราหมณ์/เพชรบุรี

พระราชเมธากรกวี

๕๑

พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์  วัดคลองเตยใน/กทม.

พระราชสิทธิสุนทร

๕๒

พระศรีรัตนวิมล  วัดโคกสมานคุณ/สงขลา

พระราชวรเวที

๕๓

พระโสภณวราภรณ์  วัดวรนาถบรรพต/นครสวรรค์

พระราชรัตนเวที

๕๔

พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์  วัดศรีบุญเรือง/เลย

พระราชปรีชามุนี

๕๕

พระวิสิฐพัฒนวิธาน  วัดมหาธาตุวชิรมงคล/กระบี่

พระราชวชิรากร

๕๖

พระสิทธิญาณมุนี  วัดคูหาสวรรค์/กทม.

พระราชสิทธิวรคุณ

๕๗

พระมงคลบัณฑิต  วัดทัศนารุณสุนทริการาม/กทม.

พระราชศีลาจาร

๕๘

พระเมธีวชิรธาดา  วัดศรีสระแก้ว/หนองบัวลำภู

พระราชวชิรธาดา

๕๙

พระรัตนากรวิสุทธิ์  วัดกลาง/ศรีสะเกษ

พระราชปริยัตยาทร

๖๐

พระสิทธิพัฒโนดม  วัดตูม/อยุธยา

พระราชสิทธิโสภณ

๖๑

พระโสภณปริยัตยาภรณ์  วัดพรหมสุรินทร์/สุรินทร์

พระราชสุตาลังการ

๖๒

พระภาวนากิจวิมล  วัดจันทาราม/อุทัยธานี

พระราชภาวนาโกศล

๖๓

พระอุดมธีรคุณ  วัดราชบพิธฯ/กทม.

พระราชปฏิภาณโกศล

๖๔

พระวิชัยธรรมคณี  วัดเซกาเจติยาราม/บึงกาฬ

พระราชภาวนาโสภณ

๖๕

พระสุธีวรญาณ  วัดมหาพฤฒาราม/กทม.

พระราชปวราจารย์

๖๖

พระสุธีธรรมานุวัตร  วัดพระเชตุพนฯ/กทม.

พระราชปริยัติมุนี

๖๗

พระศรีคัมภีรญาณ  วัดปากน้ำ/กทม.

พระราชปริยัติกวี

๖๘

พระสุธีญาณวิเทศ  วัดไทยธรรมาราม/เบลเยี่ยม

พระราชวิสุทธิวิเทศ

๖๙

พระวิสุทธิศีลคุณ  วัดวิสุทธิประดิษฐาราม/มาเลเซีย

พระราชมงคลศีลคุณ

๗๐

พระวิเทศธรรมมงคล  วัดมงคลเทพมุนี/สหรัฐฯ

พระราชมงคลวิเทศ

๗๑

พระปัญญาพุทธิวิเทศ  วัดมหาธาตุ/สหราชอาณาจักร

พระราชวิเทศปัญญาคุณ

๗๒

พระวิเทศธรรมญาณ  วัดพุทธรังษี/ออสเตรเลีย

พระราชธรรมญาณ

พระราชาคณะชั้นสามัญ

๗๓

พระครูฌานวิรัต  วัดพระเชตุพนฯ/กทม.

พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ

๗๔

พระครูอนุสิฐธรรมสาร  วัดดอยกองมู/แม่ฮ่องสอน

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์

๗๕

พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์  วัดราษฎร์ศรัทธาฯ/สมุทรสาคร

พระรามัญมุนี

๗๖

พระครูสุพจนวรคุณ  วัดห้วงพัฒนา/ตราด

พระวิมลเมธาจารย์

๗๗

พระครูวินัยสารโสภณ  วัดราษฎร์นิยม/นนทบุรี

พระวินัยโสภณ

๗๘

พระครูไพบูลย์พัฒนาทร  วัดพิศาลรัญญาวาส/หนองบัวลำภู

พระวุฒิสารโสภณ

๗๙

พระครูปิยธนาทร  วัดอมรินทราราม/ราชบุรี

พระปิยทัสสี

๘๐

พระมหาปราโมทย์ ป.ธ.๙  วัดหลวงพ่อสด/ราชบุรี

พระปิฎกโกศล

๘๑

พระมหาสุมินทร์ ป.ธ.๙  วัดห้วยหินฝน/ชัยภูมิ

พระศรีสัจญาณมุนี

๘๒

พระมหาวิโรจน์ ป.ธ.๗  วัดสว่างอารมณ์/กำแพงเพชร

พระสุธีวัชโรดม

๘๓

พระมหาบัณฑิต ป.ธ.๗  วัดหัวป้อมใน/สงขลา

พระโสภณวราภรณ์

๘๔

พระครูปริยัติการโกวิท  วัดใต้โพธิ์ค้ำ/กาฬสินธุ์

พระพุทธิสารคุณ

๘๕

พระครูสิริปริยัติโสภิต  วัดสว่างวารี/มหาสารคาม

พระสารคามมุนี

๘๖

พระครูสิริรัตโนภาส  วัดพระธาตุเชิงชุม/สกลนคร

พระสิริพัฒนาภรณ์

๘๗

พระครูปริยัติคุณาสัย  วัดประดู่พัฒนาราม/นครศรีธรรมราช

พระสิริคณาจารย์

๘๘

พระครูปริยัติธรรมโสภณ  วัดบ้านยางเครือ/ร้อยเอ็ด

พระโสภณปริยัตยาภรณ์

๘๙

พระครูอนุรักษ์บุรานันท์  วัดลี/พะเยา

พระวิมลญาณมุนี

๙๐

พระครูพิศาลจริยคุณ  วัดบึงนาราง/พิจิตร

พระพิศาลสาธุกิจ

๙๑

พระครูอนุกูลวชิรกิจ  วัดพระรูป/เพชรบุรี

พระพิพิธพัชโรดม

๙๒

พระครูพิมลธรรมนิเทศก์  วัดทุ่ง/สกลนคร

พระรัตนากรวิสุทธิ์

๙๓

พระมหาถาวร ป.ธ.๙  วัดมหาธาตุ/เพชรบูรณ์

พระสุธีวชิราภรณ์

๙๔

พระมหาภูริภัทร์ ป.ธ.๙  วัดเขาต่อ/กระบี่

พระเมธีธรรมากร

๙๕

พระมหาวีระ ป.ธ.๘  วัดนางในธัมมิการาม/อ่างทอง

พระโสภณปริยัติเมธี

๙๖

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ  วัดบ้านถ้ำ/กาญจนบุรี

พระสุธีธรรมนาถ

๙๗

พระมหาสมวงษ์ ป.ธ.๗  วัดชัยภูมิวนาราม/ชัยภูมิ

พระปริยัติกิจวิธาน

๙๘

พระมหาพีร์ ป.ธ.๗  วัดเขาดีสลัก/สุพรรณบุรี

พระรัตนเวที

๙๙

พระมหาบุญพรม ป.ธ.๗  วัดโนนพระแก้ว/หนองคาย

พระเมธีปริยัติธาดา

๑๐๐

พระมหาสมพล ป.ธ.๗  วัดเมืองยะลา/ยะลา

พระสิริปัญญาคุณ

๑๐๑

พระมหาทองใส ป.ธ.๗  วัดราชวรินทร์/กทม.

พระสิทธิศีลการ

๑๐๒

พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์  วัดสองพี่น้อง/สุพรรณบุรี

พระปริยัติวรคุณ

๑๐๓

พระครูวัชรสิทธิคุณ  วัดป่าศรีสำราญ/ศรีสะเกษ

พระวินัยเมธี

๑๐๔

พระครูบวรคณานุศาสน์  วัดสุทธจินดา/นครราชสีมา

พระอุดมธีรคุณ

๑๐๕

พระครูสุนทรศาสนคุณ  วัดสามัคคีผดุงฯ/สุราษฎร์ธานี

พระวิสุทธิคณาภรณ์

๑๐๖

พระครูสิริรัตนวราภรณ์  วัดแจ้ง/นครศรีธรรมราช

พระสิริรัตนาภรณ์

๑๐๗

พระครูญาณรัตนากร  วัดป่าทรงธรรม/ร้อยเอ็ด

พระญาณวิลาศ

๑๐๘

พระครูปิยคุณวัตร  วัดดอนมูล/ตาก

พระสุนทรสมาจาร

๑๐๙

พระครูเกษมประชานุการ  วัดประชาเกษม/อุบลราชธานี

พระชินวงศาจารย์

๑๑๐

พระครูวิภัชธรรมคุณ  วัดจระเข้หิน/นครราชสีมา

พระสุขุมธรรมวาที

๑๑๑

พระครูเกษมธรรมาลังการ  วัดหมอนไม้/อุตรดิตถ์

พระสิทธิญาณมุนี

๑๑๒

พระครูประภัทรธรรมทิน  วัดพุน้อย/ลพบุรี

พระโสภณพัฒนคุณ

๑๑๓

พระครูศรีปริยัติคุณ  วัดนาคกลาง/กทม.

พระปริยัติวโรปการ

๑๑๔

พระครูพิศาลจริยาภิรม  วัดประดู่/สมุทรสงคราม

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ

๑๑๕

พระครูศรีธรรมนิเทศก์  วัดชุมพรรังสรรค์/ชุมพร

พระมงคลวราจารย์

๑๑๖

พระมหามานิต ป.ธ.๙  วัดพิชยญาติฯ/กทม.

พระศรีคัมภีรญาณ

๑๑๗

พระมหาปรีชา ป.ธ.๙  วัดสร้อยทอง/กทม.

พระศรีปริยัติสุธี

๑๑๘

พระมหาสุทธิวัฒน์ ป.ธ.๙  วัดเทวราชกุญชร/กทม.

พระศรีศาสนโมลี

๑๑๙

พระมหาวีรภัทร ป.ธ.๙  วัดชัยชนะสงคราม/กทม.

พระศรีรัตนวิมล

๑๒๐

พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ  วัดปทุมคงคา/กทม.

พระวิมลวัฒนคุณ

๑๒๑

พระมหามนัส ป.ธ.๗  วัดบัวขวัญ/นนทบุรี

พระปริยัติคุณากร

๑๒๒

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ  วัดกะพังสุรินทร์/ตรัง

พระสิริวิชชาธร

๑๒๓

พระครูศรีชยาภิวัฒน์  วัดอรุณราชวราราม/กทม.

พระสุนทรกิจโกศล

๑๒๔

พระครูสิริธนากร  วัดชนะสงคราม/กทม.

พระโสภณธีรคุณ

๑๒๕

พระครูสิริปัญญาวิบูล  วัดนิมมานรดี/กทม.

พระปริยัติวรานุกูล

๑๒๖

พระครูสถิตศีลวัฒน์  วัดบุปผาราม/กทม.

พระกิตติวิมลเมธี

๑๒๗

พระครูสุทธิปริยัตยาทร  วัดประยุรวงศาวาส/กทม.

พระโสภณพัฒนคุณ

๑๒๘

พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณาจารย์  วัดเทพศิรินทร์/กทม.

พระอดุลธรรมสุธี

๑๒๙

พระครูวิธานอมรกิจ  วัดอมรินทราราม/กทม.

พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์

๑๓๐

พระมหาลำพวน ป.ธ.๗  วัดบึงลาดสวาย/นครปฐม

พระสุเมธมุนี

๑๓๑

พระครูสุตวัฒนกิจ  วัดภาวนาภิรตาราม/กทม.

พระภาวนาวรคุณ

๑๓๒

พระครูสังฆรักษ์เฉลิม  วัดพระญาติการาม/อยุธยา

พระโบราณคณิสสร

๑๓๓

พระครูวรวรรณาภรณ์  วัดไชยสถาน/เชียงใหม่

พระมงคลสิริ

๑๓๔

พระครูบวรพัฒนโกศล  วัดหัวคู้/สมุทรปราการ

พระปริยัติวงศาจารย์

๑๓๕

พระครูโชติวัตรวิมล  วัดคลองตาลอง/นครราชสีมา

พระภาวนาพัฒนานุสิฐ

๑๓๖

พระครูภาวนาวีรคุณ  วัดวีระโชติฯ/ฉะเชิงเทรา

พระภาวนาประชานุกูล

๑๓๗

พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ  วัดพระยาสุเรนทร์/กทม.

พระสิทธิสิงหเสนี

๑๓๘

พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ  วัดท่าไม้/สมุทรสาคร

พระญาณวิกรม

๑๓๙

พระครูปลัดอริยชาติ  วัดแสงแก้วโพธิญาณ/เชียงราย

พระภาวนารัตนญาณ

๑๔๐

พระมหาสุทัศน์ ป.ธ.๙  วัดดาวดึงษาราม/กทม.

พระศรีศาสนบัณฑิต

๑๔๑

พระมหาโชว์ ป.ธ.๗  วัดศรีสุดาราม/กทม.

พระสุธีวีรบัณฑิต

๑๔๒

พระมหาสุทิตย์ ป.ธ.๗  วัดสุทธิวราราม/กทม.

พระสุธีรัตนบัณฑิต

๑๔๓

พระครูสุวัตถิธรรมรัต  วัดสามัคคีธรรม/พังงา

พระภาวนาธรรมาภิราม

๑๔๔

พระครูภาวนาวิรัช  วัดร่ำเปิง/เชียงใหม่

พระภาวนาธรรมาภิรัช

๑๔๕

พระครูภาวนาธรรมาภินันท์  วัดนาหลวง/อุดรธานี

พระภาวนาธรรมาภินันท์

๑๔๖

พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ  วัดสุทธาวาส/อยุธยา

พระภาวนาธรรมาภิรักษ์

๑๔๗

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ  วัดไทยลอสแองเจลิส/สหรัฐ

พระวิเทศกิตติคุณ

๑๔๘

พระครูสิริอรรถวิเทศ  วัดป่าธรรมรัตน์/สหรัฐฯ

พระวิเทศรัตนาภรณ์

๑๔๙

พระครูรัชมงคลวิเทศ  วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์/สหรัฐ

พระมุนีวิเทศ

๑๕๐

พระครูโสภิตธรรมรังสี  วัดธรรมกิตติวงศ์/เชก

พระกิตติวงศ์วิเทศ

๑๕๑

พระครูวิเทศสุตคุณ  วัดมงคลรัตนาราม/สหรัฐฯ

พระมงคลรัตนวิเทศ

๑๕๒

พระครูสิทธิธรรมวิเทศ  วัดอตัมมยตาราม/สหรัฐฯ

พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์

๑๕๓

พระครูวิมลศาสนวิเทศ  วัดพุทธโสธรวิเทศ/สหรัฐฯ

พระวิมลพุทธิวิเทศ

๑๕๔

พระครูสุตพุทธิธัช  วัดพุทธาราม/สวีเดน

พระวิเทศปุญญาภรณ์

๑๕๕

พระครูพุทธธรรมประกาศ  วัดบุโรพุทโธ/อินโดนีเซีย

พระวิเทศธรรมญาณ

๑๕๖

พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ  วัดพุทธนิมิต/สหรัฐฯ

พระสิริวัฒนวิเทศ

๑๕๗

พระครูไพบูลพัชรสุนทร  วัดศรีเทพเพชรบูรณ์/มาเลเซีย

พระภาวนามังคลาจารย์

๑๕๘

พระสุทธานันทะ  วัดธรรมราชิกฯ/บังคลาเทศ

พระวิสุทธิวงศ์

๑๕๙

พระฟาบตอง  วัดอภิสุญญตาราม/เวียดนาม

พระสุธรรมวงศ์

๑๖๐

พระแดนยิว  วัดพุทธโพธิวัน/ออสเตรเลีย

พระโสภณภาวนาวิเทศ