QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ทำเนียบพระภิกษุสามเณร
ทำเนียบพระภิกษุสามเณรวัดศาลาหม้อ
พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
เจ้าคณะตำบลศาลา (เจ้าอาวาส)
จร. (2535-ปัจจุบัน)
จต. (2544- ปัจจุบัน)
พระครูสุมนภัทรานุกูล
รองเจ้าอาวาส
รจร. (2553-ปัจจุบัน)
พระมหาชัย  ฐานุตฺตโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลศาลา
พระสมเดช  เตชปญฺโญ
สามเณรอนุสรณ์  ปอนแก้ว
(กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง)
สามเณรภูริทัต  ตาต๊ะ
(กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง)
สามเณรณัฐพงษ์  แก้วศรีงาม
(กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง)