พระครูสุมนภัทรานุกูล
สถานะเดิม 

ชื่อ   มนัส    นามสกุล  กันวี

เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ (แรม ๑๐ ค่ำเดือน ๗ ,ปีกุน)

เป็นบุตรของ นายสุคำ นางฟอง กันวี

มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันจำนวน  ๖  คน ได้แก่:-

คนที่ ๑   ถึงแก่กรรม (ไม่ทันได้ตั้งชื่อ)

คนที่ ๒   นางพนิดา สุทธิประภา

คนที่ ๓   นางอนงค์ นันตาสืบ

คนที่ ๔   นายอนันต์ กันวี

คนที่ ๕   นางพรรณี กันวี

คนที่ ๖   พระครูสุมนภัทรานุกูล (มนัส กันวี)

     บรรพชา

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘  ณ อุโบสถวัดศาลาหม้อ ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา  เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔  ณ พัทธสีมาอุโบสถวัดศาลาบัวบก อ.เกาะคา จ.ลำปาง

โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา  เป็นพระอุปัชฌาย์

พระอธิการเมืองแก้ว อภิปุณฺโณ  วัดท่าช้าง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการแก้วเมือง ปญฺญาวโร  วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า"สุภทฺโท" แปลว่า ผู้มีความเจริญดี

     ตำแหน่งทางสงฆ์

๒๕๔๓ - ปัจจุบัน  เป็น  พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม

๒๕๔๔ - ๒๕๖๐   เป็น  เลขานุการเจ้าคณะตำบลศาลา

๒๕๕๓ - ปัจจุบัน  เป็น  รองเจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ

     สมณศักดิ์

๒๕๕๙  เป็น พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ "พระครูสุมนภัทรานุกูล"