QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
วันเสียประจำเดือนล้านนา
วันเสียประจำเดือนล้านนา

เดือนล้านนา

เดือนไทย

ช่วงเดือนตามปฏิทิน

หมายเหตุ

เกี๋ยง

๑๑

ตุลาคม

ตานสลากภัตต์ , ออกพรรษา

ยี่

๑๒

พฤศจิกายน

ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

ธันวาคม

 

มกราคม

ถวายทานข้าวใหม่

กุมภาพันธ์

มาฆบูชา

มีนาคม

 

เมษายน

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง

พฤษภาคม

งานสรงน้ำพระธาตุวัดศาลาหม้อ

มิถุนายน

 

๑๐

กรกฎาคม

อาสาฬหบูชา , เข้าพรรษา

๑๑

สิงหาคม

 

๑๒

๑๐

กันยายน

ประเพณีทานเปรตพลี