ทำเนียบเจ้าคณะตำบลศาลา

รูปที่

นาม

วัด

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

พระไชย

ศาลาดงลาน

ไม่ทราบ

พระครูปันแก้ว  นามวํโส

ศาลาดงลาน

ไม่ทราบ

พระครูวิจิตรคันธสาร

ศาลาไชย

ดำรงตำแหน่งถึงปี ๒๕๓๔

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน

ศาลาดงลาน

๒๕๓๘ - ๒๕๔๓

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

ศาลาหม้อ

๒๕๔๔ - ปัจจุบัน