QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ทำเนียบเจ้าคณะจังหวัดลำปาง

ลำดับเจ้าคณะจังหวัดลำปาง คณะสงฆ์ภาค ๖ หนเหนือ

ที่

รายนาม

วัด

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

พระอาโนชัยธรรมจินดามุนี

วัดปงสนุกเหนือ

ไม่ทราบ พ.ศ.

พระจินดามุนี

วัดสวนดอก

ไม่ทราบ พ.ศ.

พระธรรมจินดานายก

วัดบุญวาทย์วิหาร

๒๔๕๗ - ๒๔๗๘

พระปรีชาญาณมุนี

วัดบุญวาทย์วิหาร

๒๔๗๘ - ๒๔๘๑

พระเทพวิสุทธิโสภณ

วัดเชียงราย

๒๔๘๑ - ๒๕๒๒

พระราชสุธรรมาภรณ์

วัดคะตึกเชียงมั่น

๒๕๒๒ - ๒๕๓๓

พระเทพมงคลมุนี

วัดน้ำล้อม

๒๕๓๓ - ๒๕๔๗

พระราชธรรมาลังการ

วัดบุญวาทย์วิหาร

๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

พระราชจินดานายก

วัดพระเจดีย์ซาวหลัง

๒๕๕๓ - ๒๕๖๐

๑๐

พระจินดารัตนาภรณ์  (รก.)

พระแก้วดอนเต้าฯ

๒๕๖๑ (ปัจจุบัน)